Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

VIII memo­riał Kami­li Sko­li­mow­skiej już 15 sierpnia

memoriałx400We wto­rek 15 sierp­nia war­to być o 16.30 na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie – odbę­dzie się tam LOT­TO War­szaw­ski Memo­riał Kami­li Sko­li­mow­skiej, któ­ry podob­nie jak w latach ubie­głych będzie impre­zą inte­gra­cyj­ną. Wstęp na try­bu­ny jest bezpłatny. 

LOT­TO War­szaw­ski Memo­riał Kami­li Sko­li­mow­skiej jest jed­nym z naj­więk­szych wyda­rzeń lek­ko­atle­tycz­nych w Pol­sce. Gwiaz­da­mi tego­rocz­nej edy­cji impre­zy są meda­li­ści olim­pij­scy m.in. rekor­dzist­ka świa­ta w rzu­cie mło­tem Ani­ta Wło­dar­czyk, Paweł Faj­dek, Piotr Mała­chow­ski czy mło­dy i uta­len­to­wa­ny zawod­nik halo­wy, mistrz Euro­py Kon­rad Bukowiecki.

Wystą­pią tak­że lek­ko­atle­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Spor­tow­cy rywa­li­zo­wać będą w sze­re­gu cie­ka­wych kon­ku­ren­cji lek­ko­atle­tycz­nych: rzu­cie mło­tem, rzu­cie dys­kiem, pchnię­ciu kulą, sko­ku wzwyż, sko­ku o tycz­ce oraz bie­gach na 100 m i na 110 m przez płotki.

Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją moc atrak­cji nie tyl­ko na sta­dio­nie, ale rów­nież w jego oto­cze­niu – na przy­by­łych cze­kać będzie wie­le niespodzianek.

Patro­nat hono­ro­wy na wyda­rze­niem objął Pre­zy­dent Andrzej Duda.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych włą­cza się w to waż­ne dla śro­do­wi­ska wyda­rze­nie orga­ni­zu­jąc wyjazd do War­sza­wy. Wią­że to się nie­ste­ty z kosz­ta­mi opła­ty za trans­port auto­ka­ro­wy oko­ło 100 zł za oso­bę, ale moż­na rów­nież wybrać się na to wyda­rze­nie zupeł­nie prywatnie.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych nie tyl­ko oso­by nie­peł­no­spraw­ne do kon­tak­tu z nami: mówi wolon­ta­riusz­ka Agniesz­ka Nowak z KSON‑u od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10:00 do 16:00 pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 242 54, mailo­wo na biuro@kson.pl lub bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025

W zależ­no­ści od ilo­ści zgło­szeń podej­mie­my decy­zję o orga­ni­za­cji wyjaz­du. W każ­dym jed­nak przy­pad­ku w bez­płat­ne bile­ty wstę­pu na impre­zę będzie się moż­na zaopa­trzyć w KSON-ie w ter­mi­nie po 05 sierpnia.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce impre­zy na naszej stro­nie www.kson.pl