Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOTY­CZY ROZ­STRZY­GNIĘ­CIA ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 01/05/2017

Infor­mu­je­my że:

1. naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­żył: Pry­wat­ne Cen­trum Kształ­ce­nia Kadr, Jele­nia Góra i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na prze­pro­wa­dze­nie szko­leń w woje­wódz­twie dolnośląskim.