Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jestem lep­szy

jestem fotyaa

Fun­da­cja Szan­sa dla Nie­wi­do­mych i jej spon­sor, fir­ma tyflo­in­for­ma­tycz­na Altix, zało­żo­na przez nie­wi­do­mych infor­ma­ty­ków, ini­cju­ją dru­gą edy­cję kon­kur­su gran­to­we­go „JESTEM LEPSZY”. 

Pra­gnie­my w ten spo­sób zwięk­szyć zain­te­re­so­wa­nie jak naj­więk­szej licz­by osób i insty­tu­cji sytu­acją nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych w Polsce.

Celem kon­kur­su jest zebra­nie jak naj­wię­cej pomy­słów (zarów­no drob­nych, jak i roz­bu­do­wa­nych), któ­re wpły­ną na zmia­nę życia nie­peł­no­spraw­nych wzro­ko­wo. Na zgło­sze­nia cze­ka­my do dnia 15 maja 2017 r. Aby zgło­sić pro­jekt nale­ży wypeł­nić for­mu­larz na stro­nie kon­kur­su. Mię­dzy 16 — 30 maja br. odbę­dzie się inter­ne­to­we gło­so­wa­nie wyła­nia­ją­ce 3 naj­lep­sze projekty.

Zwy­cięz­cy kon­kur­su otrzy­ma­ją od Fun­da­cji dota­cje o łącz­nej war­to­ści 10 tys. zł.

Auto­rzy zwy­cię­skich pro­jek­tów przed­sta­wią je pod­czas tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji REHA for the Blind in Poland, któ­ra odbę­dzie się w War­sza­wie w dniach 13–15 paź­dzier­ni­ka 2017 r.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dą Pań­stwo na stro­nie http://jestemlepszy.szansadlaniewidomych.org/