Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Komu­ni­kat KSON – 1%

1Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my Pań­stwa, że Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych nie zna­lazł się na liście orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go upo­waż­nio­nych do zbie­ra­nia „1% podat­ku” za rok 2016.

Wyni­ka, to z fak­tu, że wolon­ta­riusz odpo­wie­dzial­ny w KSON za tę spra­woz­daw­czość wysłał spra­woz­da­nie za rok 2015 z dwu dnio­wym opóź­nie­niem. Opóź­nie­nie w zło­że­niu spra­woz­da­nia w myśl obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów auto­ma­tycz­nie wyklu­cza „spóź­nial­ską” orga­ni­za­cję z upraw­nień zbie­ra­nia „1%” podat­ku od osób fizycz­nych za następ­ny rok.

To bar­dzo restryk­cyj­ny i kwe­stio­no­wa­ny prze­pis, bo naj­bar­dziej poszko­do­wa­ni są bene­fi­cjen­ci, w mniej­szym stop­niu sama orga­ni­za­cja. Uwa­ża­my, że tak jak dla przed­się­bior­ców gra­nicz­nym ter­mi­nem zło­że­nia spra­woz­da­nia CIF 8 jest ter­min 31 mar­ca każ­de­go roku, to dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych pożyt­ku publicz­ne­go takim ter­mo­nem jest 15 lip­ca każ­de­go roku.

Te zasa­dy nie powin­ny być naru­sza­ne i choć to nas boli przyj­mu­je­my decy­zję Mini­ster­stwa z poko­rą. Jed­no­cze­śnie aby nasi dotych­cza­so­wi bene­fi­cjen­ci nie pozo­sta­li bez pomo­cy Kar­ko­no­ski Sej­mik ON poro­zu­miał się z Rota­ry Club Jele­nia Góra-Cie­pli­ce, rów­nież orga­ni­za­cją ze sta­tu­sem pożyt­ku publicz­ne­go, któ­ra jest goto­wa do udo­stęp­nie­nia swo­je­go nr KRS wszyst­kim naszym potrze­bu­ją­cym beneficjentom.

Wszyst­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne z wypeł­nie­niem wnio­sku może­cie Pań­stwo zała­twić tak jak do tej pory KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra.

Zarząd Rota­ry Club Jele­nie Góra – Cie­pli­ce zapew­nia, że wszyst­kie zebra­ne środ­ki prze­ka­że bez potrą­ceń, tak jak czy­nił to KSON oso­bom wska­za­nym przez darczyńców.

Zarząd KSON