Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z głę­bo­kim żalem informujemy

wstążka żałobna

W dniu 26 grud­nia odszedł od nas 

po dłu­giej, bole­snej chorobie 

nasz 65-let­ni Przy­ja­ciel, Wolontariusz 

oraz dłu­go­let­ni Redak­tor Naczel­ny i dziennikarz

Biu­le­ty­nu “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” 

Tade­usz Siwek.

Rodzi­nie i bli­skim składamy 

naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współczucia. 

Przy­ja­cie­le z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.

 

Pogrzeb i Msza Św. odbę­dzie się 

w dniu 30 grud­nia 2016r. o godzi­nie 13:00

na sta­rym cmen­ta­rzu w Cieplicach.