Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Har­cer­ska pielgrzymka

b80 Wro­cław­ska Dru­ży­na Har­cer­ska Nie­prze­tar­te­go Szla­ku PIE­CHU­RZY przy­na­le­żą­ca do wro­cław­skie­go Huf­ca ZHP zor­ga­ni­zo­wa­ła Cudow­ną Piel­grzym­kę do Rzy­mu do Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka w ter­mi­nie 19–27.11.2016r, zapra­sza­jąc mnie do wspól­ne­go wyjaz­du z mężem Wal­de­ma­rem , jako ze współ­pra­cu­ję z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi od wie­lu lat. 

Pierw­szy etap podró­ży Wro­cław- Cze­chy z zatrzy­ma­niem się w miej­sco­wo­ści Świę­ty Kope­cek, gdzie w bazy­li­ce Nawie­dze­nia Marii Pan­ny mszę świę­tą z Bło­go­sła­wień­stwem na dale­ką podróż odpra­wił kape­lan Cho­rą­gwi phm. Daniel Rydz, uczest­nik pielgrzymki.

aPodzi­wia­jąc pasmo pięk­nych Alp doje­cha­li­śmy na noc­leg do mia­sta Graz w Austrii, ran­kiem po śnia­da­niu wyjazd do Włoch na kolej­ny noc­leg, po dro­dze zwie­dza­jąc Asyż.

W Asy­żu odwie­dzi­li­śmy Sank­tu­arium Świę­te­go Fran­cisz­ka, miej­sce gdzie się uro­dził. Na świe­cie nie ma takie­go dru­gie­go miej­sca jak Asyż, pomi­mo tłu­mów i znisz­czeń w 1997 roku przez trzę­sie­nie zie­mi mia­sto inspi­ru­je i obda­ro­wu­je przy­by­szów duchow­ny­mi dozna­nia­mi. Uli­ce są wąskie pocz­tów­ko­wo ukwie­co­ne. W Asy­żu rosną róże bez kol­ców , a bia­łe gołę­bie będą­ce sym­bo­lem poko­ju strze­gą figu­ry św. Fran­cisz­ka, któ­ry został ogło­szo­ny patro­nem wszyst­kich hodow­ców gołę­bi. Dal­sza podróż do Rzy­mu, do Hote­lu GIO­VAN­NI PAOLO II , by po śnia­da­niu udać się do Waty­ka­nu. Waty­kan to naj­mniej­sze nie­za­wi­słe pań­stwo na świe­cie o obsza­rze 40ha. Odwie­dzi­li­śmy Muzeum Waty­kań­skie, na dzie­dziń­cu wita­ły nas dwie rzeź­by antycz­ne APOL­LO, Kapli­cę Syk­styń­ską, w któ­rej odby­wa się kon­kla­we czy­li wybo­ry nowe­go papie­ża, sufit i ścia­ny zdo­bią fre­ski nama­lo­wa­ne przez Micha­ła Anio­ła, Bazy­li­kę św. Pio­tra, któ­ra stoi w miej­scu ukrzy­żo­wa­nia i pochów­ku św. Pio­tra uzna­wa­ne­go za I papie­ża. Jego grób leży pod głów­nym ołta­rze. Bazy­li­ka św. Pio­tra to naj­waż­niej­szy punkt zwie­dza­nia Waty­ka­nu. Przed wej­ściem do Bazy­li­ki znaj­du­je się ogrom­ny plac, na któ­rym w okre­sie let­nim odby­wa­ją się audien­cje papieskie.

eŚro­da to dzień Audien­cji Gene­ral­nej u Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka w Sali audien­cyj­nej Paw­ła VI. Audien­cja u papie­ża to pra­gnie­nie wie­lu wier­nych przy­by­wa­ją­cych do Waty­ka­nu. Takie pra­gnie­nie było CUDOW­NYCH PIEL­GRZY­MÓW naszej piel­grzym­ki, uczest­ni­czyć w oso­bi­stej audien­cji u Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. ragnie­nie zosta­ło speł­nio­ne, Papież Fran­ci­szek oso­bi­ście pobło­go­sła­wił trzy nasze har­cer­ki Nata­lię, Agniesz­kę i Klau­dię, przez któ­re prze­ka­zał bło­go­sła­wień­stwo dla nas wszyst­kich. Udu­cho­wie­ni i szczę­śli­wi dotar­li­śmy do Kolo­seum, sta­ro­żyt­ne­go amfi­te­atru, gdzie rów­nież odby­wa­ły się wal­ki gla­dia­to­rów. Rzy­mia­nie zna­ni byli z upodo­ba­nia do krwa­wych wido­wisk. W każ­dy czwar­tek rano o godz. 7:10 odpra­wia­na jest pol­ska msza świę­ta w kapli­cy św. Seba­stia­na przy gro­bie św. Jana Paw­ła II. Po beaty­fi­ka­cji błog. Jana Paw­ła II jego grób został prze­nie­sio­ny z grot waty­kań­skich do gór­nej czę­ści Bazy­li­ki, obec­nie w kapli­cy św. Seba­stia­na. Za wsta­wien­nic­twem świę­te­go Pola­cy modlą­cy się przed­sta­wia­ją Bogu róż­ne inten­cje. W naszej mszy świę­tej uczest­ni­czy­ło 60 pol­skich kapła­nów, wśród nich nasz kape­lan phm. Daniel Rydz. Gro­ma­dzą się tłu­my ludzi, wśród nich sku­pie­ni nasi Cudow­ni Har­ce­rze. To miej­sce pul­su­je świę­to­ścią i pol­sko­ścią.c Radio Waty­kań­skie trans­mi­tu­je czwart­ko­wą mszę świę­tą. Po mszy świę­tej był czas na odda­nie hoł­du boha­te­rom Mon­te Casi­no. Mon­te Casi­no, to wzgó­rze ponad 500 m npm. W Ape­ni­nach Środ­ko­wych pomię­dzy Rzy­mem a Neapo­lem. Dla Pola­ków Mon­te Casi­no to zie­mia, któ­ra do Pol­ski nale­ży. Pamięć w naszym kra­ju o tra­gicz­nej bitwie z 1944 roku, jej ofia­rach i boha­ter­stwie żoł­nie­rzy II kor­pu­su zawa­ży­ła na zawsze w naszej naro­do­wej pamię­ci. Mon­te Casi­no, to miej­sce, któ­re pra­gną zoba­czyć wszy­scy Pola­cy, to dla nas cmen­tarz żoł­nie­rzy pol­skich. Nasz kape­lan phm. Daniel Rydz ze łzą w oku odpra­wił mszę świę­tą, Cudow­ni Har­ce­rze odda­li hołd pole­głym żoł­nie­rzom zapa­la­jąc zni­cze bia­ło-czer­wo­ne. Wró­ci­li­śmy do Rimi­nii, była chwi­la by odwie­dzić Morze Adria­tyc­kie, któ­re jest jed­nym z naj­bar­dziej zaso­lo­nych mórz na świe­cie, tem­pe­ra­tu­ra wody w dn.25.11 .mia­ła 18 st. Wyrzu­co­ne przez Morze Adria­tyc­kie musz­le inne niż Bał­ty­ku zbie­ra­li­śmy pamiąt­ko­wo. Ostat­ni dzień poby­tu we Wło­szech to pięk­na Wene­cja, mia­sto na wodzie, usa­do­wio­ne na 120 wyspach. Mia­sto wes­tchnień, marzeń i roman­tycz­nych wyda­rzeń. Dooko­ła mia­sta pły­wa­ją wod­ne tram­wa­je, mia­sto zwie­dza się na pie­cho­tę wąski­mi ulicz­ka­mi, na któ­rych kwit­nie han­del wło­skie­go rze­mio­sła. Szcze­gól­nie sprze­da­je się szkło kolo­ro­we i maski świa­ta. Pysz­ne piz­ze­rie i wło­skie lody, pięk­nie try­ska­ją­ce fontanny.