Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

35-lecie pra­cy charytatywnej

zwykly niezwykly 4095 15 minW grud­niu 2016 r. 35 – lecie pra­cy cha­ry­ta­tyw­nej obcho­dzi pan Ryszard Kie­łek. Z tej oka­zji ucznio­wie Zespo­łu Szkół w Kar­pa­czu przy­go­to­wa­li dla Jubi­la­ta nie­zwy­kłą uro­czy­stość, na któ­rą przy­by­li zapro­sze­ni przez pana Kieł­ka goście, przy­ja­cie­le i uczniowie.

Spo­tka­nie otwo­rzy­ła Dyrek­tor Zespo­łu Szkół w Kar­pa­czu, pani Maria Supeł, któ­ra powi­ta­ła zapro­szo­nych gości. W dal­szej czę­ści uczest­ni­cy gali obej­rze­li pre­zen­ta­cję na temat dzia­łal­no­ści pana Ryszar­da, po czym przy­szedł czas na życze­nia, podzię­ko­wa­nia i prezenty.

Spe­cjal­nie na tę oka­zję pan Marek Gło­wac­ki napi­sał wiersz o wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści sole­ni­zan­ta. Kolej­nym punk­tem pro­jek­tu był pro­gram arty­stycz­ny, któ­ry skła­dał się z wyst 

ępu szkol­ne­go zespo­łu muzycz­ne­go oraz krót­kich sce­nek uka­zu­ją­cych siły dobra i zła.

zwykly niezwykly 4095 12 min

 

 

 

 

 

 

Na zakoń­cze­nie cere­mo­nii pan Ryszard wrę­czył szkol­nym wolontariuszom 

zwykly niezwykly 4095 13 min

pamiąt­ko­we koszul­ki i zło­żył podzię­ko­wa­nie przy­by­łym, w tym spon­so­rom: panu Miro­sła­wo­wi Czu­ba­ko­wi, pani Bar­ba­rze Bro­nic­kiej — Jaskól­skiej z Hote­lu Artus oraz Cukier­ni Mru­ga­ła w Jele­niej Górze.