Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pociąg Świę­te­go Mikołaja

mikolajki pociagSZA­NOW­NI PAŃ­STWO, sta­ło się to już naszą muze­al­ną tra­dy­cją, że w pierw­szych dniach grud­nia Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku orga­ni­zu­je prze­jazd Pocią­gu Świę­te­go Miko­ła­ja.kogo Muzeum kolej

W tym roku jed­nak Świę­ty wraz z prze­dziel­ny­mi pomoc­ni­ka­mi wypra­wi się aż do same­go Wrocławia.

Dla­te­go też, wszyst­kich miesz­kań­ców Przed­gó­rza Sudec­kie­go ser­decz­nie zapra­sza­my do prze­jaz­du pocią­giem JAR­MARK, któ­ry z Jawo­rzy­ny Ślą­skiej wyru­szy na legen­dar­ny, a na pew­no tra­dy­cyj­ny JAR­MARK BOŻO­NA­RO­DZE­NIO­WY na wro­cław­skim rynku.

Z uwa­gi na szcze­gól­ny sen­ty­ment do Świd­ni­cy — zor­ga­ni­zo­wa­ny zosta­nie tak­że prze­jazd na tra­sie Jawo­rzy­na Śl. — Świd­ni­ca — Jawo­rzy­na Śl., któ­ry zre­ali­zu­je pociąg Śnieżynka.

A sko­ro paro­wóz TKt48-18 z zesta­wem przed­wo­jen­nych wago­nów zaje­dzie do sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska to damy też moż­li­wość wszyst­kim Wro­cła­wia­nom do prze­jaz­dów na tra­sie Wro­cław Głów­ny — Wro­cław Nad­odrze pocią­ga­mi Reni­fer oraz Świę­ty Miko­łaj. Świę­ty Miko­łaj w poro­zu­mie­niu z kole­ja­rza­mi przy­go­to­wał oko­licz­no­ścio­we pacz­ki — tzw. ZESTA­WY MAŁE­GO KOLE­JA­RZA, któ­re w roz­sąd­nej cenie rodzi­ce będą mogli kupić swo­im pocie­chom na wiecz­ną pamiąt­kę tego nie­co­dzien­ne­go wydarzenia!

Szcze­gó­ły poni­żej.
POCIĄG ŚNIE­ŻYN­KA 10:00 — Jawo­rzy­na Ślą­ska (Sta­cja PKP) 10:12 — Świd­ni­ca Mia­sto 10:35 — Świd­ni­ca Mia­sto 10:46 — Jawo­rzy­na Ślą­ska (Sta­cja PKP),
Ceny bile­tów: Doro­śli 20.00 zł / os., Dzie­ci i mło­dzież do 18-ego roku życia: 14.00 zł / os., Dzie­ci do lat 3 — nie­od­płat­nie.
POCIĄG JAR­MARK 11:31 — Jawo­rzy­na Ślą­ska (Sta­cja PKP), 12:28 — Wro­cław Głów­ny 15:25 — Wro­cław Głów­ny 16:28 — Jawo­rzy­na Ślą­ska (Sta­cja PKP), Ceny bile­tów: Doro­śli 50.00 zł / os., Dzie­ci i mło­dzież do 18-ego roku życia: 25.00 zł / os., Dzie­ci do lat 3 — nie­od­płat­nie.
POCIĄG RENI­FER 13:03 — Wro­cław Głów­ny 13:15 — Wro­cław Nad­odrze 13:30 — Wro­cław Nad­odrze 13:40 — Wro­cław Głów­ny Ceny bile­tów: Doro­śli 20.00 zł / os., Dzie­ci i mło­dzież do 18-ego roku życia: 14.00 zł / os., Dzie­ci do lat 3 — nie­od­płat­nie.
POCIĄG ŚWIĘ­TY MIKO­ŁAJ 13:55 — Wro­cław Głów­ny 14:06 — Wro­cław Nad­odrze 14:21 — Wro­cław Nad­odrze 14:31 — Wro­cław Głów­ny Ceny bile­tów: Doro­śli 20.00 zł / os., Dzie­ci i mło­dzież do 18-ego roku życia: 14.00 zł / os., Dzie­ci do lat 3 — nie­od­płat­nie.
ZESTAW MAŁE­GO KOLE­JA­RZA Zestaw Małe­go kole­ja­rza (koszul­ka, gwiz­dek, lizak) — przy zamó­wie­niu Pacz­ki, pro­szę o infor­ma­cję o roz­mia­rze koszul­ki. Koszul­ki dostęp­ne w roz­mia­rach oraz kolo­rach: — 92 cm, kolor czer­wo­ny, nie­bie­ski — 104 cm, kolor czer­wo­ny, nie­bie­ski, zie­lo­ny — 128 cm, kolor czer­wo­ny, nie­bie­ski, zie­lo­ny — 152 cm, kolor czer­wo­ny, nie­bie­ski, zie­lo­ny CENA ZESTA­WU: 45.00 zł
Przy zamó­wie­niu Zesta­wu Małe­go Kole­ja­rza, dziec­ko korzy­sta z prze­jaz­du nie­od­płat­nie!
Przy zamó­wie­niu pacz­ki pro­si­my podać nazwę pocią­gu, w któ­rym ma zostać przekazana!

JAK KUPIĆ BILET?
1. Bile­ty na prze­jazd na tra­sie Wr. Głów­ny — Wro­cław Nad­odrze — Wr. Głów­ny oraz Jawo­rzy­na Śl. — Świd­ni­ca — Jawo­rzy­na Śl. dostęp­ne będą na miej­scu u Kie­row­ni­ka Pocią­gu (PŁAT­NOŚĆ TYL­KO GOTÓW­KĄ!).
2. Bile­ty na prze­jazd pocią­gu JAR­MARK — po doko­na­niu wcze­śniej­szej rezer­wa­cji pod adre­sem rezerwacje@muzeatechniki.pl.

PODZIĘ­KO­WA­NIE
Dzię­ki wspar­ciu i zaan­ga­żo­wa­niu part­ne­rów: Urzę­du Mia­sta w Świd­ni­cy, Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Świd­ni­cy oraz przed­się­biorstw ZUP­BA­DU­RA Sp. Z o.o. oraz ŚNIEŻ­KA INVEST Sp. Z o.o., w prze­jeź­dzie na tra­sie Świd­ni­ca Mia­sto — Wro­cław Głów­ny — Świd­ni­ca Mia­sto udział wezmą naj­młod­si pod­opiecz­ni służb socjal­nych Świd­ni­cy.
Za co w imie­niu wła­snym oraz dzie­cia­ków — ser­decz­nie dziękujemy!!!