Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­co­daw­co — nie zatrud­niasz nie­peł­no­spraw­nych, wię­cej wpła­cisz na PEFRON!

PEFRON logoOd 1 czerw­ca do koń­ca sierp­nia 2016 r. pra­co­daw­cy będą doko­ny­wa­li wpłat na PFRON w wyż­szej wyso­ko­ści. Wzro­sło bowiem prze­cięt­ne wyna­gro­dze­nie, na pod­sta­wie któ­re­go usta­la­na jest wyso­kość tych wpłat.

11 maja 2016 r. pre­zes GUS ogło­sił, iż prze­cięt­ne wyna­gro­dze­nie w pierw­szym kwar­ta­le 2016 r. wynio­sło 4181,49 zł. Wpłat na PFRON pra­co­daw­ca doko­nu­je w wyso­ko­ści kwo­ty sta­no­wią­cej ilo­czyn 40,65 proc tego wyna­gro­dze­nia i licz­by pra­cow­ni­ków odpo­wia­da­ją­cej róż­ni­cy mię­dzy zatrud­nie­niem zapew­nia­ją­cym osią­gnię­cie wskaź­ni­ka zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w wyso­ko­ści 6 proc. a rze­czy­wi­stym zatrud­nie­niem tych osób.

Zatem koszt „kary” za każ­de­go poten­cjal­ne­go pra­cow­ni­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­ry powi­nien, ale nie został zatrud­nio­ny wynie­sie pra­wie 1700 zł.