Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­ca? Jestem na TAK! — DOŁĄCZ do nas

„Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” to po czę­ści kon­ty­nu­acja pro­jek­tu reali­zo­wa­ne­go przez KSON w 2015 roku „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych”, któ­re­go efek­tem było pod­ję­cie przez 24 oso­by sta­ży zawo­do­wych z cze­go 11 osób zna­la­zło zatrud­nie­nie na otwar­tym ryn­ku pra­cy, m.in. w bran­ży usług hote­lar­skich, a kil­ka z nich pra­cu­je do dnia dzi­siej­sze­go. Pro­jekt miał cha­rak­ter ponadre­gio­nal­ny, bra­li w nim udział nie­peł­no­spraw­ni z woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go oraz lubuskiego.

W latach 2016–2018 podob­ny­mi dzia­ła­nia­mi zosta­nie obję­tych 128 osób z woje­wództw dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go oraz mazo­wiec­kie­go — w stycz­niu br. roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję pierw­szej edy­cji pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi”. Oso­by bio­rą­ce udział w pro­jek­cie zosta­ną zak­ty­wi­zo­wa­ne zawo­do­wo poprzez udział w szko­le­niach zawo­do­wych pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wy­wu­ją­cych do pra­cy w bran­ży usług hote­lar­skich lub finan­so­wo-ubez­pie­cze­nio­wych oraz w sta­żach zawo­do­wych. Pro­jekt wyko­rzy­stu­je meto­dę zatrud­nie­nia wspo­ma­ga­ne­go — uczest­ni­cy zosta­ną obję­ci wspar­ciem tre­ne­ra pra­cy oraz psy­cho­lo­ga. W ramach wpar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go oprócz kon­sul­ta­cji indy­wi­du­al­nych oraz gru­py wspar­cia, w pro­jek­cie prze­wi­dzia­no rów­nież warsz­ta­ty inte­gru­ją­co-moty­wu­ją­ce. Warsz­ta­ty te odby­ły sięw ubie­głym tygo­dniu ( 13–19 maja) w Hote­lu Inter­fe­rie w Świe­ra­do­wie Zdro­ju. Wzię­ło w nich udział 56 osób. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów w kil­ku gru­pach pra­co­wa­li pod okiem doświad­czo­nych tre­ne­rów i psy­cho­lo­ga. To już prak­ty­ka, że tego rodza­ju spo­tka­nia mają nie tyl­ko pobu­dzać wię­zi mię­dzy­ludz­kie, ale przede wszyst­kim inte­gro­wać wokół celu pro­jek­tu czy­li pod­ję­cia zatrud­nie­nia. Po sze­ściu wspól­nie spę­dzo­nych dniach może­my stwier­dzić, że uczest­ni­cy pro­jek­tu to zgra­ny i chęt­ny do współ­pra­cy zespół, co daje duże szan­se na osią­gnię­cie zało­żo­nych celów niniej­sze­go zadania. 

Kolej­nym eta­pem pro­jek­tu są szko­le­nia zawo­do­we tj. pod­sta­wy hote­lar­stwa z obsłu­gą recep­cji (120 godz.), dorad­ca finan­so­wo-ubez­pie­cze­nio­wy (180 godz.), pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga klien­ta ( 60 godz.), kurs języ­ka angiel­skie­go z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hote­lar­sko-tury­stycz­ną (180 godz.) oraz pod­sta­wy e‑marketingu (72 godzi­ny). W okre­sie sier­pień – paź­dzier­nik pla­no­wa­ne są nato­miast płat­ne, min. sze­ścio­ty­go­dnio­we sta­że zawo­do­we połą­czo­ne ze wspar­ciem tre­ne­ra pra­cy, a następ­nie zatrud­nie­nie na otwar­tym ryn­ku pra­cy mini­mum 30 % uczest­ni­ków pro­jek­tu, choć doło­ży­my wszel­kich sta­rań aby licz­ba ta była jak największa. 

Jeśli ktoś Z Pań­stwa jest zain­te­re­so­wa­ny udzia­łem w pro­jek­cie, to do koń­ca maja moż­na jesz­cze to uczy­nić, wypeł­nia­jąc for­mu­larz rekru­ta­cyj­ny zamiesz­czo­ny na stro­nie www. kson.pl, gdzie znaj­du­je się rów­nież har­mo­no­gram dzia­łań oraz pozo­sta­łe szcze­gó­ły doty­czą­ce pro­jek­tu. W razie pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go w godz. 10.00–16.00 z koor­dy­na­tor­ką pro­jek­tu Moni­ką Żak pod nume­rem 509 794 155 lub oso­bi­ście w Biu­rze KSON Osie­dle Robot­ni­cze 47a. 

Ser­decz­nie zapraszamy!

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przy wspar­ciu Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy ze Spół­dziel­nią Socjal­ną „Wola” z War­sza­wy oraz Spół­dziel­nią Socjal­ną „Fami­lia” z Tar­now­skich Gór.  

Praca jestem TAK 1 Praca jestem TAK 2  Praca jestem TAK 3  Praca jestem TAK 4

Praca jestem TAK 5  Praca jestem TAK 6  Praca jestem TAK 7  Praca jestem TAK 8