Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Har­mo­no­gram zajęć na maj 2016*

harmonogramUczest­ni­ków pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK! akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gh­ra­mem zajęć na naj­bliż­szy miesiąc.

09.05.
9 maja (ponie­dzia­łek) 11.00 ‑16.00 — Spo­tka­nie Gru­py Wspar­cia (z psychologiem)

10.05.
10 maja (wto­rek) 15.30–19.30 — Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hote­lar­stwa”
10 maja (wto­rek) 15.30–19.30 — Szko­le­nie “Dorad­ca Finansowo-Ubezpieczeniowy”

11.05.
11 maja (śro­da) 15.00–20.00 — Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hote­lar­stwa”
11 maja (śro­da) 15.00–20.00 — Szko­le­nie “Dorad­ca Finansowo-Ubezpieczeniowy”

12.05.
12 maja (czwar­tek) 11.00 — 16.00 — Warsz­ta­ty Prawne

13–19.05.
13–19 maja (Wyjazd Auto­ka­rem Spod Kson Ok. 15.45) — Warsz­ta­ty Wyjaz­do­we (Świe­ra­dów Zdrój)

23.05.
23 maja (ponie­dzia­łek) 13.30–19.30 — Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hote­lar­stwa”
23 maja (ponie­dzia­łek) 15.30–19.30 — Szko­le­nie “Dorad­ca Finansowo-Ubezpieczeniowy”

24.05.
24 maja (wto­rek) 15.30–19.30 — Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hote­lar­stwa”
24 maja (wto­rek) 15.30–19.30 — Szko­le­nie “Dorad­ca Finansowo-Ubezpieczeniowy”

25.05.
25 maja (śro­da) 11.00–17.00 — Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hotelarstwa”

30.05.
30 maja (ponie­dzia­łek) 13.30–19.30 Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hote­lar­stwa”
30 maja (ponie­dzia­łek) 15.30–19.30 Szko­le­nie “Dorad­ca Finansowo-Ubezpieczeniowy”

31.05.
31 maja (wto­rek) 15.30–19.30 Szko­le­nie “Obsłu­ga Recep­cji Z Pod­sta­wa­mi Hote­lar­stwa”
31 maja (wto­rek) 15.30–19.30 Szko­le­nie “Dorad­ca Finansowo-Ubezpieczeniowy”

*Zaję­cia będą odby­wać się w KSON-ie (osie­dle Robot­ni­cze 47a), zapew­nia­my prze­rwy kawo­we (kawa, her­ba­ta, woda mine­ral­na) – nie zapew­nia­my wyżywienia.