Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie gru­py wspar­cia INTEGRALNI

W związ­ku z tym, iż ostat­nia sobo­ta mie­sią­ca mar­ca przy­pa­da w Wiel­ką Sobo­tę Świąt Wiel­ka­noc­nych, spo­tka­nie gru­py wspar­cia INTE­GRAL­NI zosta­je prze­ło­żo­ne na 16.04.2016 r. Spo­tka­nie odbe­dzie się w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, w Jele­niej Górze, przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A. Dedy­ko­wa­ne oso­bom opie­ku­ją­cym się cho­ry­mi po uda­rach mózgu, z Alzhe­ime­rem, Par­kin­so­nem, sta­na­mi depre­syj­ny­mi lub inny­mi cho­ro­ba­mi neu­ro­lo­gicz­ny­mi spotka­nie roz­pocz­nie się o godz. 10:00.

Ser­decz­nie zapraszamy