Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dwo­rzec PKP dostęp­ny dla wszystkich

Spotkanie DworzecPKP 20160301 1Tema­tem spo­tka­nia Zarzą­du KSON z Roma­nem Witul­skim naczel­ni­kiem Sek­cji Eks­plo­ata­cji w Jele­niej Górze, Zakład Linii Kole­jo­wych w Wał­brzy­chu  — była prze­bu­do­wa dwor­ca PKP w Jele­niej Górze pod kon­tem dosto­so­wa­nia infra­struk­tu­ry dwor­co­wej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Zwięk­sza­ją­ca się ilość obsłu­gi­wa­nych pocią­gów, a tym samym i pasa­że­rów wymu­sza na nas — mówi naczel­nik Witul­ski — koniecz­ność dosto­so­wa­nia się do współ­cze­snych wymo­gów euro­pej­skich. W pro­ce­sie pla­no­wa­nia i wyko­naw­stwa inwe­sty­cji sto­su­je­my obo­wią­zu­ją­ce w tym zakre­sie ure­gu­lo­wa­nia. To wła­śnie zasa­da pla­no­wa­nia uni­wer­sal­ne­go ozna­cza­ją­ca, że to co do przy­dat­ne dla nie­peł­no­spraw­nych jest przy­dat­ne dla wszyst­kich, spo­wo­do­wa­ła, że z zain­te­re­so­wa­niem przy­ję­li­śmy pro­po­zy­cję Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w celu kon­sul­ta­cji przy­szłych roz­wią­zań dwor­co­wych i wery­fi­ka­cji naszej wie­dzy w tym zakre­sie z potrze­ba­mi osób niepełnosprawnych.

Pod­czas spo­tka­nia, Naczel­ni­ko­wi Witul­skie­mu towa­rzy­szy­li — Zastęp­ca naczel­ni­ka Leszek Ostrow­ski i bez­po­śred­nio odpo­wie­dzial­ny za pro­ces inwe­sty­cyj­ny Witold Szczot­ka — kie­row­nik kon­trak­tu, pra­cow­nik PKP PLK S.A. Cen­trum Reali­za­cji Inwe­sty­cji — Region Śląski.

Samo wnę­trze dwor­ca w czę­ści kaso­wej i pocze­kal­ni oczy­wi­ście się nie zmie­ni. “Rewo­lu­cja” nastą­pi nato­miast na pero­nach. Obok dotych­cza­so­wych scho­dów do pod­ziem­nych przejść pro­wa­dzą­cych  na czte­ry pero­ny wybu­do­wa­ne zosta­ną trzy win­dy i jed­na plat­for­ma dźwi­go­wa. Poziom pero­nów zosta­nie zrów­na­ny do wyso­ko­ści  wej­ścia do wago­nów. Zatem barier archi­tek­to­nicz­nych nie będzie.

- Chce­my — mówi naczel­nik Witul­ski — aby dwo­rzec jele­nio­gór­ski był rze­czy­wi­ście przy­ja­zny,  to jest wypo­sa­żo­ny w takie ozna­cze­nia, aby oso­by ze sła­bym wzro­kiem lub nie­wi­do­me mogły się swo­bod­nie i samo­dziel­nie poru­szać. Pla­nu­je­my zamon­to­wa­nie spe­cjal­nych listew, któ­re już od kasy, popro­wa­dzą oso­bę nie­wi­do­mą do win­dy, a dalej pod­ziem­nym przej­ściem do kolej­nych wind na poszcze­gól­ne pero­ny. Opra­co­wa­ny został sys­tem komu­ni­ka­cji wizu­al­nej i gło­so­wej. W new­ral­gicz­ny punk­tach umiesz­czo­ne zosta­ną spe­cjal­ne, wyczu­wal­ne pod sto­pa­mi, wypu­kłe maty odbla­sko­we uła­twia­ją­ce orien­ta­cję oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo­wi­dzą­cym w tym z natu­ry sła­biej widzą­cych senio­rom. To prze­cież nasi poten­cjal­ni pasa­że­ro­wie, a tak­że miesz­kań­cy i goście nasze­go tury­stycz­ne­go regionu.

Nasi spe­cja­li­ści w naj­bliż­szym cza­sie zwi­zy­tu­ją inne wyre­mon­to­wa­ne i dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne dwor­ce na Dol­nym Śląsku.

- To dobra prak­ty­ka — mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski, wice­pre­zes KSON — kon­sul­to­wa­nie z nami ocze­ki­wa­nych roz­wią­zań. Dzię­ki temu unik­nie­my takich “wpa­dek” jak skan­da­licz­ne przed laty zanie­dba­nia na dwor­cu PKP w Legni­cy, gdzie zapo­mnia­no o win­dach dla nie­peł­no­spraw­nych. Będzie­my wspie­ra­li ini­cja­ty­wy PKP w Jele­niej Górze. Przed gene­ral­ną pró­bą poprze­dza­ją­cą odda­nie do użyt­ku dwor­ca, zapro­si­my naszych nie­peł­no­spraw­nych przy­ja­ciół, aby mogli oso­bi­ście zwe­ry­fi­ko­wać oraz zaopi­nio­wać wpro­wa­dzo­ne modernizacje.

Ter­min odda­nia całe­go dwor­ca z udo­god­nie­nia­mi, o któ­rych wspo­mi­na­my wyżej, pla­no­wa­ny jest na koniec bie­żą­ce­go roku.

Spotkanie DworzecPKP 20160301 2

Spotkanie DworzecPKP 20160301 3