Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dyżu­ry Spo­łecz­nych Rzecz­ni­ków Osób Niepełnosprawnych

usciskRakPeł­no­moc­ni­cy Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych i pacjen­tów zie­mi jele­nio­gór­skiej są do Pań­stwa dys­po­zy­cji zgod­nie z poniż­szym har­mo­no­gram:
- Szklar­ska Porę­baponie­dział­ki w godz. 11.00–12.00 w Miej­skim Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej w Szklar­skiej Porę­bie przy ul. Jed­no­ści Naro­do­wej 11 (obiekt dosto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych) dyżu­ru­je Peł­no­moc­nik Andrzej Śla­zyk;
- Woj­cie­szów — wtor­ki w godz. 11.00–13.00 w Klu­bie Koła Eme­ry­tów w Woj­cie­szo­wie przy ul.Bolesława Chro­bre­go 105. /budynek MOPS/ dyżur spra­wu­je Peł­no­moc­nik Bar­ba­ra Cie­cha­no­wicz;
Pie­cho­wi­ce — w czwart­ki w godz. 10.00–12.00 w Urzę­dzie Mia­sta, przy ul. Żymier­skie­go 49 (par­ter) dyżur peł­ni Pel­no­moc­nik Hen­ryk Janow­ski
Kowa­ry — w śro­dy w godz 10.00–12.00 przy ul. 1 Maja 1a (obok Ratu­sza) p.26 II pię­tro (jest win­da) porad udzie­la Peł­no­moc­nik Jerzy Zoń