Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Przy­ja­zna komu­ni­ka­cja miejska …

Na stycz­nio­wym spo­tka­niu Człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku  w Jele­niej Górze  gości­li­śmy – mówi Pan Marek Dęb­ski z Zarzą­du SIW – Pre­ze­sa MZK w Jele­niej Górze Pana Jerze­go Wolskiego.

Powo­dem tego spo­tka­nia były kry­tycz­ne uwa­gi zgła­sza­ne przez nie­peł­no­spraw­nych miesz­kań­ców i senio­rów dot. obsłu­gi komu­ni­ka­cji miej­skiej przez MZK.

Pod­no­szo­no mię­dzy inny­mi brak komu­ni­ka­tów gło­so­wych w auto­bu­sach nie­któ­rych linii. Wyci­szo­ne komu­ni­ka­to­ry powo­du­ją dez­orien­ta­cję w prze­jaz­dach osób z dys­funk­cją wzro­ku. Ocze­ki­wa­niem Jele­nio­gó­rzan  jest bar­dziej kon­kret­na iden­ty­fi­ka­cja przy­stan­ku z waż­niej­szy­mi obiek­ta­mi w pobli­żu np. „uli­ca Woj­ska Pol­skie­go – Urząd Mia­sta – Teatr”,  uli­ca Sygie­tyń­skie­go – ZUS – Pocz­ta”, „Osie­dle Robot­ni­cze – KSON”, i tp. Gdy­by komu­ni­ka­ty gło­so­we dzia­ła­ły rów­nież na zewnątrz auto­bu­sów, to uła­twi­ło­by orien­ta­cję, czy wsia­da­my do wła­ści­we­go autobusu.

Wiel­kość dru­ku na przy­stan­ko­wych roz­kła­dach jaz­dy jest zde­cy­do­wa­nie za mała, a o zmro­ku nie­czy­tel­na. Tabli­ce z roz­kła­dem jaz­dy są w kil­ku przy­pad­kach usy­tu­owa­ne w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy odczyt /np. na przy­stan­ku nr 21 linii 7 kie­ru­nek Sobieszów-Kiepury/.

Nadal powta­rza­ją się przy­pad­ki, że auto­bu­sy nie pod­jeż­dża­ją do  kra­węż­ni­ka zatocz­ki co powo­du­je znacz­ne utrud­nie­nie przy wsia­da­niu i wysia­da­niu z auto­bu­su szcze­gól­nie oso­bom nie­peł­no­spraw­nym ruchowo.

Wie­le uwag zgła­sza­no do kul­tu­ry obsłu­gi kie­row­ców i kon­tro­le­rów autobusów.

Czę­sto­tli­wość kur­sów auto­bu­sów nie jest dosto­so­wa­na do cza­su funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji kul­tu­ry np. Teatr, Fil­har­mo­nia, JCK, co ogra­ni­cza moż­li­wość dogod­ne­go dojaz­du i powro­tu Jele­nio­gó­rza­nom i ich udzia­łu w wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych, kon­cer­tach, spek­ta­klach teatralnych.

W bar­dzo oży­wio­nej dys­ku­sji wska­zy­wa­no, że nawet naj­no­wo­cze­śniej­szy tabor auto­bu­so­wy bez odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne­go per­so­ne­lu MZK, nie speł­ni ocze­ki­wań miesz­kań­ców i gości nasze­go tury­stycz­ne­go mia­sta i regionu.

Pod­nie­sio­no pro­blem, że mia­sto Jele­nia Góra nale­ży do gru­py tych nie­licz­nych miast, w któ­rym senio­rzy pła­cą za prze­jaz­dy, a np. upraw­nie­nia do dar­mo­wych prze­jaz­dów we Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Gdań­sku i innych mia­stach naby­wa­ją miesz­kań­cy powy­żej 70 lat, a w Byd­gosz­czy – powy­żej 65 lat.

Mówio­no też o dobrych przy­kła­dach funk­cjo­no­wa­nia komu­ni­ka­cji miej­skiej, zda­rza­ją­cych się nie­zwy­kle uprzej­mych i życz­li­wych kie­row­cach  i o wpro­wa­dze­niu dar­mo­wych prze­jaz­dów dla każ­de­go pierw­sze­go dnia każ­de­go miesiąca.

Pre­zes MZK Pan Jerzy Wol­ski wyra­ził zado­wo­le­nie z tego spo­tka­nia mówiąc, że dzię­ki takim sygna­łom Jele­nio­gór­ski MZK jest bli­żej ludzi, a o to prze­cież wszyst­kim chodzi.

Wyja­śnił jed­no­cze­śnie, że MZK jest Spół­ką świad­czą­cą wyłącz­nie usłu­gi prze­wo­zo­we na tere­nie Gmin Jele­nia Góra, Jano­wi­ce Wiel­kie, Jeżów Sudec­ki, Mysła­ko­wi­ce, Pod­gó­rzyn i Pie­cho­wi­ce.  MZK to w 100% Spół­ka Gmi­ny Jele­nia Góra. Wyni­ka z tego okre­ślo­ny podział kom­pe­ten­cji zwią­za­nych z całym  pro­ce­sem orga­ni­za­cji komu­ni­ka­cji publicz­nej (miej­skiej). I tak: Cen­nik zatwier­dza Rada Mia­sta, Regu­la­min prze­wo­zów (Pre­zy­dent Mia­sta), przy­stan­ka­mi zaj­mu­je się ZDiM (inna jed­nost­ka budże­to­wa), rolę Orga­ni­za­to­ra komu­ni­ka­cji w imie­niu Pre­zy­den­ta wyko­nu­je Wydział Gospo­dar­ki komu­nal­nej i Ochro­ny Śro­do­wi­ska. Przy tak roz­pro­szo­nym ośrod­ku decy­zyj­nym Spół­ka swo­ją rolę wyko­nu­je w spo­sób aktyw­ny i zapew­nił, że wszyst­kie zgło­szo­ne wnio­ski zosta­ną prze­ka­za­ne do pod­mio­tów decy­zyj­nych.
Stwier­dził jed­no­cze­śnie, że komu­ni­ka­cja miej­ska w Jele­niej Górze sta­je się nowo­cze­śniej­sza. Po naszych uli­cach jeż­dżą auto­bu­sy z naj­wyż­szą  nor­mą spa­la­nia spa­lin Euro6, wdro­żo­no Sys­tem Bile­tu Elek­tro­nicz­ne­go  SeB@, wdro­żo­no i jest roz­bu­do­wy­wa­ny Sys­tem Infor­ma­cji Pasa­żer­skiej (tabli­ce elek­tro­nicz­ne na przy­stan­kach). Wszyst­kie nowo­cze­sne roz­wią­za­nia będą mody­fi­ko­wa­ne aby bar­dziej zaspo­ka­jać ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców. Pla­nu­je­my kolej­ne inwe­sty­cje zwią­za­ne z zaku­pie­niem nowych auto­bu­sów , w tym na napę­dzie hybry­do­wym (na linie prze­bie­ga­ją­ce przez dziel­ni­cę uzdrowiskową. 

Spo­tka­nia takie będą odby­wać się okre­so­wo i doty­czyć będą róż­nych dzie­dzin życia miesz­kań­ców nasze­go miasta.