Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Książ­ka mówio­na na dłu­gie jesien­no-zimo­we wieczory

KSIĄŻ­NI­CA KARKONOSKA

WYPO­ŻY­CZAL­NIA KSIĄŻ­KI MÓWIONEJ

na dłu­gie jesien­no ‑zimo­we wie­czo­ry
pro­po­nu­je :
trosz­kę historii

UWIĘ­ZIO­NA KRÓ­LO­WA – GRE­GO­RY , Philippa

To opo­wieść o dwóch kobie­tach wal­czą­cych o jed­ne­go męż­czy­znę, a przede wszyst­kim opis
losów deter­mi­na­cji wład­czy­ni, któ­ra wola­ła zgi­nąć, niż wyrzec się swo­ich zasad i pra­gnie­nia
wol­no­ści.
Maria Stu­art, kró­lo­wa Szko­tów, zmu­szo­na do uciecz­ki przed zbun­to­wa­ny­mi lor­da­mi, zwra­ca
się o azyl do swej kuzyn­ki, Elż­bie­ty I. Lecz w Anglii zamiast bez­piecz­ne­go schro­nie­nia cze­ka ją
pro­ces i wię­zie­nie.
Czy­ta­jąc „ Uwię­zio­ną Kró­lo­wą”, przy­jem­nie spę­dzi­cie czas.
Pole­cam miło­śni­kom historii!

CZY­TA : MAJA OSTASZEWSKA

PARY­SKA WEN­DE­TA — BER­RY, Steve

Kie­dy Napo­le­on Bona­par­te zmarł na wygna­niu w 1821 r. zabrał ze sobą do gro­bu potęż­ną
tajem­ni­cę. Jako gene­rał i cesarz skradł nie­wy­obra­żal­ne bogac­twa. Prze­trzy­mu­ją­cy go Bry­tyj­czy­cy
mie­li nadzie­ję, że uda im się dowie­dzieć, gdzie ukrył swój skarb. Bona­par­te jed­nak nic nie
powie­dział, zaś w swo­im testa­men­cie sło­wem o mająt­ku nie wspo­mniał. A przy­naj­mniej tak się
wszyst­kim wyda­wa­ło…
Ste­ve Ber­ry to pisarz, któ­ry histo­rię potra­fi przed­sta­wić w spo­sób nie­zwy­kle atrak­cyj­ny
i sen­sa­cyj­ny. Dużo się dzieje !

CZY­TA : PIOTR BĄK

CARY­CA — ALP­STEN , Ellen

To histo­ria nie­wia­ry­god­ne­go awan­su Mar­ty Skow­roń­skiej, cór­ki chło­pa pańsz­czyź­nia­ne­go
z Inf­lant, któ­ra zosta­ła cary­cą Rosji. Towa­rzy­szy­ła Pio­tro­wi Wiel­kie­mu w kam­pa­niach wojen­nych
i uro­dzi­ła mu tuzin dzie­ci, godząc się z przed­wcze­sną śmier­cią więk­szo­ści z nich. Wal­czy­ła
o Pio­tra, kocha­ła go i oszu­ki­wa­ła, była kobie­tą o nie­zwy­kłej sile.Świetna powieść!

CZY­TA : MAŁ­GO­RZA­TA LEWIŃSKA

JEŹ­DZIEC MIE­DZIA­NY — SIMONS , Paullina

To pierw­sza część wspa­nia­łej try­lo­gii, któ­rej moty­wem prze­wod­nim jest woj­na i trud­na miłość,
cier­pie­nie i ból, wal­ka o życie, czło­wie­czeń­stwo, wła­sne marze­nia.
Cała trzy­czę­ścio­wa powieść Pau­li­ny Simons jest jed­ną z lep­szych ksią­żek. Każ­dy, kto chce
prze­żyć nie­sa­mo­wi­tą histo­rię, a przy oka­zji poznać kil­ka fak­tów z histo­rii Rosji i Lenin­gra­du,
kto chce poznać życie ludzi w opi­sy­wa­nych cza­sach powi­nien prze­czy­tać tę książkę.

TOM 2 — TATIA­NA I ALEKSANDER

TOM 3 — OGRÓD LETNI

CZY­TA : DOMI­NI­KA OSTAŁOWSKA

WYBÓR :
Agniesz­ka Smo­liń­ska
st. biblio­te­karz