Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­tań ofertowych

ROZ­TRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 19/2015

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­sza ofer­tę zło­żył: Dru­kar­nia Gra­fix Tomasz Biniek ul. Wro­cław­ska 59/1 58–506 Jele­nia Góra i temu Wyko­naw­cy zosta­nie powie­rzo­na usłu­ga dru­ku  Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz

ROZ­TRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 20/2015

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­sza ofer­tę zło­żył: Wydaw­nic­two Poli­gra­fia AD REM Regi­na Chrze­ści­jań­ska ul. Okrzei 12 58–500 Jele­nia Góra i temu Wyko­naw­cy zosta­nie powie­rzo­na usłu­ga skła­du  Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz