Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KALEN­DA­RIUM KWIE­CIEŃ 2015

Kalen­darz wyda­rzeń KSON

kwie­cień 2015

        

         02-04-2015 ( czwar­tek) godz. 13:00 odbę­dzie  się spo­tka­nie Sto­wa­rzy­szeń z  oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych w świe­tli­cy KSON‑u.

         13.04–2015 (ponie­dzia­łek) o godz. 11:00- Kon­fe­ren­cja pt. “Gościn­ni spraw­ni —  nie­peł­no­spraw­ni. Akty­wi­za­cja zawo­do­wa nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych”, któ­ra odbę­dzie się w Hote­lu „Cie­pli­ce”.

         W mie­sią­cu kwiet­niu odbę­dą się kur­sy kom­pu­te­ro­we dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów  “Gościn­ni Spraw­ni — niepełnosprawni” .

         25-04-2015 (sobo­ta) 16:30 wyjazd do Ope­ry Wro­cław­skiej na spek­takl pt. “Kawa­ler Srebr­nej Róży”, orga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzroku.

         28-04-2015 (wto­rek) zebra­nie spra­woz­daw­czo — wybor­cze uzu­peł­nia­ją­ce  Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzroku.