Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­TRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 10/2015

Infor­mu­je­my, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę złożył:

Mazow­sze Medi SPA sp. z o. o. 43–450 Ustroń, ul. Stro­ma 6 i temu Wyko­naw­cy zosta­nie powie­rzo­na usłu­ga zapew­nie­nia wyży­wie­nia, noc­le­gu i sali szko­le­nio­wej dla Uczest­ni­ków warsz­ta­tów  w ramach pro­jek­tu: “Gościn­ni sprawni-niepełnosprawni…”