Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja do ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 6/2015

Infor­mu­je­my, że w związ­ku z prze­kro­cze­niem budże­tu zosta­ły pod­ję­te z Wyko­naw­cą, któ­ry uzy­skał naj­wyż­szą licz­bę punk­tów, nego­cja­cje cenowe.