Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tydzień Pomo­cy Ofia­rom Prze­stępstw – pro­ku­ra­to­rzy do dyspozycji

Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Jele­niej Górze infor­mu­je, że w ramach „Tygo­dnia Pomo­cy Ofia­rom Prze­stępstw” w Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Jele­niej Górze oraz w Pro­ku­ra­tu­rach Rejo­no­wych w Jele­niej Górze, Zgo­rzel­cu, Bole­sław­cu, Luba­niu, Kamien­nej Górze i Lwów­ku Ślą­skim od dnia 23 lute­go do 28 lute­go 2015rokuw godzi­nach od 10.00 do 15.00 w sie­dzi­bach Pro­ku­ra­tur, pro­ku­ra­to­rzy tych­że jed­no­stek peł­nić będą dyżu­ry i udzie­lać infor­ma­cji pokrzyw­dzo­nym w zakre­sie przy­słu­gu­ją­cych im upraw­nień lub o spo­so­bie zała­twie­nia swo­jej spra­wy, tak na grun­cie pra­wa kar­ne­go, jak i pra­wa cywil­ne­go oraz admi­ni­stra­cyj­ne­go, a ponad­to wska­żą insty­tu­cje powo­ła­ne do udzie­le­nia im pomocy.

Przy czym do udzia­łu w dyżu­rach pro­ku­ra­tor­skich zaproszono:

w Pro­ku­ra­tu­rze Rejo­no­wej w Jele­niej Górze przedstawicieli:

 1. Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­nej w Jele­niej Górze

 2. Ośrod­ka Adop­cyj­no-Opie­kuń­cze­go w Jele­niej Górze

 3. Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Jele­niej Górze

 4. Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. św. Bra­ta Alber­ta w Jele­niej Górze

 5. Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Jele­niej Górze

 6. Tere­no­we­go Komi­te­tu Ochro­ny Praw Dziec­ka w Jele­niej Górze

 7. Sto­wa­rzy­sze­nia Pomo­cy Akson we Wrocławiu

w Pro­ku­ra­tu­rze Rejo­no­wej w Zgo­rzel­cu przedstawicieli:

 1. Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Zgorzelcu

 2. Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Zgorzelcu

 3. Sto­wa­rzy­sze­nia MONAR Dom Samot­nych Matek w Zgorzelcu

 4. Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Bogatyni

 5. Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Zawidowie

 6. Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Węglińcu

 7. Punk­tu Inter­wen­cji Kry­zy­so­wej dla Osób Doświad­czo­nych Prze­mo­cą w Zgorzelcu

 1. Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. Św. Bra­ta Alber­ta Schro­ni­sko dla Bez­dom­nych Męż­czyzn w Zgorzelcu

 2. Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża w Zgorzelcu

w Pro­ku­ra­tu­rze Rejo­no­wej w Bole­sław­cu przedstawicieli:

 1. Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy w Rodzi­nie w Bolesławcu

 2. Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża w Bolesławcu

 3. Pol­skie­go Komi­te­tu Pomo­cy Spo­łecz­nej w Bolesławcu

 4. Porad­ni Lecze­nia Uza­leż­nie­nia i Współ­uza­leż­nie­nia od Alkoholu

w Bole­sław­cu

 1. Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci w Bolesławcu

w Pro­ku­ra­tu­rze Rejo­no­wej w Luba­niu przedstawicieli:

 1. Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Lubaniu

 2. Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Lubaniu

 3. Gmin­ne­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Lubaniu

w Pro­ku­ra­tu­rze Rejo­no­wej w Kamien­nej Górze przedstawicieli:

 1. Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Kamien­nej Górze

 2. Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Kamien­nej Górze

 3. Punk­tu Kon­sul­ta­cyj­ne­go dla Osób Uzależnionych

i Współ­uza­leż­nio­nych w Kamien­nej Górze

w Pro­ku­ra­tu­rze Rejo­no­wej w Lwów­ku Ślą­skim przedstawicieli:

 1. Miej­sko-Gmin­ne­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Lwów­ku Śląskim

 2. Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie w Lwów­ku Śląskim

 3. Urzę­du Gmi­ny i Mia­sta Lubomierz

Bliż­sze infor­ma­cje doty­czą­ce zapla­no­wa­nych dyżu­rów z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li wska­za­nych pod­mio­tów moż­na uzy­ski­wać bez­po­śred­nio w sie­dzi­bach wymie­nio­nych jed­no­stek pod nume­ra­mi telefonów:

 1. Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Jele­niej Górze — tel. 75 64 28 430

 2. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Jele­niej Górze — tel. 75 64 28 460

 3. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Zgo­rzel­cu — tel. 75 64 94 900

 4. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Luba­niu — tel. 75 64 48 460

 5. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Lwów­ku Ślą­skim — tel. 75 78 20 021

 6. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kamien­nej Górze — tel. 75 64 48 420

 7. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Bole­sław­cu — tel. 75 73 23 865

W ubie­głym roku w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go w dniach 24 lute­go do 28 lute­go 2014 r. „Tygo­dnia Pomo­cy Oso­bom Pokrzyw­dzo­nym Prze­stęp­stwem” w pro­ku­ra­tu­rach okrę­gu jele­nio­gór­skie­go pod­czas peł­nio­nych dyżu­rów przy­ję­to 87 interesantów.