Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cie­szyn — „Spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościnnych.”

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 16 lute­go 2015r. roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję osób zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa ślą­skie­go chęt­nych do udzia­łu w projekcie:

 

„Spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa
nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościnnych.”

 

Oso­by chęt­ne pro­szo­ne są o zapo­zna­nie z warun­ka­mi rekru­ta­cji i udzia­łu w pro­jek­cie – szcze­gó­ły w „Regu­la­mi­nie uczest­nic­twa w pro­jek­cie” – załącznik.

Ter­min skła­da­nia doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych upły­wa w dniu 6 mar­ca 2015r. Doku­men­ty nale­ży zło­żyć oso­bi­ście bądź prze­słać pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres: Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem TRIA­NON PL ul. Biel­ska 4 43–400 Cie­szyn lub mailem (skan pod­pi­sa­nych doku­men­tów-ory­gi­na­łów) na adres: infocieszyn@kson.pl. W przy­pad­ku zgło­szeń prze­sy­ła­nych pocz­tą tra­dy­cyj­ną decy­du­je data wpły­wu do sekre­ta­ria­tu Stowarzyszenia.

Wię­cej infor­ma­cji: infocieszyn@kson.pl lub pod nume­rem tele­fo­nu: 334457011.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds