Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spe­cjal­ny zasi­łek opie­kuń­czy po 01.01.2015

Z ulgą mogą ode­tchnąć oso­by, któ­re opie­ku­ją się oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi oso­ba­mi doro­sły­mi, któ­rym do tej pory odma­wia­no wspar­cia z powo­du udo­ku­men­to­wa­ne­go bra­ku rezy­gna­cji z zatrud­nie­nia w celu spra­wo­wa­nia oso­bi­stej opieki.

Od 01.01.2015 brzmie­nie art. 16 a usta­wy o świad­cze­niach rodzin­nych jest następujące:

Spe­cjal­ny zasi­łek opie­kuń­czy przy­słu­gu­je oso­bom, na któ­rych zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 25 lute­go 1964 r. — Kodeks rodzin­ny i opie­kuń­czy cią­ży obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny, a tak­że mał­żon­kom, jeżeli:

1) nie podej­mu­ją zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej lub

2) rezy­gnu­ją z zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarobkowej

- w celu spra­wo­wa­nia sta­łej opie­ki nad oso­bą legi­ty­mu­ją­cą się orze­cze­niem o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści albo orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści łącz­nie ze wska­za­nia­mi: koniecz­no­ści sta­łej lub dłu­go­trwa­łej opie­ki lub pomo­cy innej oso­by w związ­ku ze znacz­nie ogra­ni­czo­ną moż­li­wo­ścią samo­dziel­nej egzy­sten­cji oraz koniecz­no­ści sta­łe­go współ­udzia­łu na co dzień opie­ku­na dziec­ka w pro­ce­sie jego lecze­nia, reha­bi­li­ta­cji i edukacji.

W usta­wie funk­cjo­nu­je jed­nak kry­te­rium docho­do­we, któ­re rów­nież warun­ku­je otrzy­ma­nie spe­cjal­ne­go zasił­ku opiekuńczego .

Spe­cjal­ny zasi­łek opie­kuń­czy przy­słu­gu­je, jeże­li łącz­ny dochód rodzi­ny oso­by spra­wu­ją­cej opie­kę oraz rodzi­ny oso­by wyma­ga­ją­cej opie­ki w prze­li­cze­niu na oso­bę nie prze­kra­cza kwo­ty, o któ­rej mowa w art. 5 ust. 2.

Obec­nie jest to kwo­ta 504 zł jeże­li dochód rodzi­ny w prze­li­cze­niu na oso­bę albo dochód oso­by uczą­cej się nie prze­kra­cza kwo­ty lub 583 zł w przy­pad­ku gdy człon­kiem rodzi­ny jest dziec­ko legi­ty­mu­ją­ce się orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści lub orze­cze­niem o umiar­ko­wa­nym albo o znacz­nym stop­niu niepełnosprawności.

 W przy­pad­ku gdy łącz­ny dochód rodzi­ny oso­by spra­wu­ją­cej opie­kę oraz rodzi­ny oso­by wyma­ga­ją­cej opie­ki w prze­li­cze­niu na oso­bę prze­kra­cza kwo­tę upraw­nia­ją­cą daną oso­bę do spe­cjal­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go o kwo­tę niż­szą lub rów­ną kwo­cie odpo­wia­da­ją­cej naj­niż­sze­mu zasił­ko­wi rodzin­ne­mu przy­słu­gu­ją­ce­mu w okre­sie, na któ­ry jest usta­la­ny, spe­cjal­ny zasi­łek opie­kuń­czy przy­słu­gu­je, jeże­li przy­słu­gi­wał w poprzed­nim okre­sie zasił­ko­wym. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia docho­du w kolej­nym roku kalen­da­rzo­wym spe­cjal­ny zasi­łek opie­kuń­czy nie przysługuje.

Syl­wia Grze­bień. Sto­wa­rzy­sze­nie Dzia­łaj­my Razem Tria­non PL. Cieszy.