Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Julia otwie­ra się na niepełnosprawnych

Huta szkła krysz­ta­ło­we­go Julia w Pie­cho­wi­cach otwie­ra swo­je hale pro­duk­cyj­ne dla tury­stów. Zwie­dza­nie tego cie­ka­we­go nie tyl­ko histo­rycz­nie zakła­du Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej weszło do pro­gra­mu wie­lu wycie­czek. W ubie­głym roku prze­wod­ni­cy opro­wa­dza­ją­cy wyciecz­ki po zakła­dzie obsłu­ży­li oko­ło 60 tysię­cy osób, a w tym roku zakła­da się istot­ne zwięk­sze­nie odwie­dza­ją­cych. Pośród odwie­dza­ją­cych coraz czę­ściej poja­wia­ją się u nas oso­by nie­peł­no­spraw­ne – mówi Pan Gra­cjan Kie­liań­ski, szef 9 – oso­bo­wej gru­py zakła­do­wej prze­wod­ni­ków. Są całe wyciecz­ki nie­sły­szą­cych, nie­wi­do­mych i inwa­li­dów ruchu, a pośród odwie­dza­ją­cych nas senio­rów coraz czę­ściej zda­rza­ją się oso­by nie­do­wi­dzą­ce i nie­do­sły­szą­ce. Chcąc otwo­rzyć swój zakład dla wszyst­kich – mówi Pan Gra­cjan, zwró­ci­li­śmy się do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych o pomoc w prze­szko­le­niu, jak postę­po­wać z nie­peł­no­spraw­ny­mi wyciecz­ko­wi­cza­mi. Takie szko­le­nie odby­ło się 9 lip­ca. Przed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku, nie­do­sły­szą­cy i nie­wi­do­mi wolon­ta­riu­sze z KSON mówi­li, o naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych ocze­ki­wa­niach nie­peł­no­spraw­nych na tra­sie pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go krysz­ta­łów. Prze­szli­śmy z nimi przez całą tra­sę zwra­ca­jąc uwa­gę na wystę­pu­ją­ce jesz­cze barie­ry archi­tek­to­nicz­ne. Nie­któ­rzy prze­wod­ni­cy zało­ży­li na oczy spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne zaciem­nio­ne oku­la­ry i przy pomo­cy bia­łej laski pró­bo­wa­li się wczuć w rolę oso­by niewidomej.

Wkrót­ce współ­pra­cę ze Sto­wa­rzy­sze­niem Inwa­li­dów Wzro­ku roz­sze­rzy­my – opo­wia­da Pan Gra­cjan, o doradz­two Towa­rzy­stwa Tłu­ma­czy i Wykła­dow­ców Języ­ka Migo­we­go „GEST”, po to, aby­śmy mogli się nauczyć choć­by pod­staw języ­ka migowego.

- Jak twier­dzi Pan Marek Dęb­ski z KSON‑u do Sej­mi­ku przy­cho­dzi coraz wię­cej ofert ze stro­ny oko­licz­nych muze­ów i wła­ści­cie­li obiek­tów tury­stycz­nych. Chcą oni otwie­rać swo­je obiek­ty, tak­że dla nie­peł­no­spraw­nych, któ­rzy ich zda­niem sta­ją się coraz czę­ściej uczest­ni­ka­mi tury­stycz­nych wypraw.

{AG}galeria2{/AG}