Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Lato z KSON-em

Zapra­sza­my na cykl wycie­czek tury­stycz­no-kra­jo­znaw­czych orga­ni­zo­wa­nych przy współ­udzia­le Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w ramach pro­jek­tu pn. „Dol­ny Śląsk Wczo­raj — Dol­ny Śląsk Dziś — akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez turystykę”.

Zapla­no­wa­no 6 auto­ka­ro­wych wycie­czek, w któ­rych mogą wziąć udział oso­by nie­peł­no­spraw­ne bez wzglę­du na przy­na­leż­ność do jakiej­kol­wiek organizacji.

Zapew­nia­my prze­jazd auto­ka­rem, ubez­pie­cze­nie NWW, prze­wod­ni­ka, opie­ku­nów, obiad i bile­ty wstępu.

Każ­da wyciecz­ka poprze­dzo­na będzie pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON.

Wyciecz­ka I.

 • 10 lip­ca 2014 r. czwar­tek, godz. 9.00 świe­tli­ca inte­gra­cyj­na KSON
 • Miej­sce na mapie Dol­ne­go Ślą­ska – KOWA­RY. Pałac w Kowa­rach. Duchy dol­no­ślą­skie – Sztol­nie. Pre­zen­ta­cja multimedialna.
 • Wyjazd auto­ka­rem na tra­sę JELE­NIA GÓRA – KOWA­RY – SZTOL­NIE KOWARSKIE.

Wyciecz­ka II.

 • 26 lip­ca 2014 r. sobo­ta, godz. 9.00 świe­tli­ca inte­gra­cyj­na KSON
 • Miej­sce na mapie Dol­ne­go Ślą­ska – Sta­ni­szów. Pałac Sta­ni­szów. Pałac na wodzie. Duchy dol­no­ślą­skie – Lata­ją­cy pro­rok. Pre­zen­ta­cja multimedialna.
 • Wyjazd auto­ka­rem na tra­sę JELE­NIA GÓRA – CZAR­NE – STA­NI­SZÓW – SOSNÓWKA.

Wyciecz­ka III.

 • 26 sierp­nia 2014 r. ponie­dzia­łek, godz. 9.00 świe­tli­ca inte­gra­cyj­na KSON
 • Miej­sce na mapie Dol­ne­go Ślą­ska – Kar­pacz. Duchy dol­no­ślą­skie – Duch i góry.
 • Mor­le i Waro­no­wie. Pre­zen­ta­cja multimedialna.
 • Wyjazd auto­ka­rem na tra­sę JELE­NIA GÓRA – KAR­PACZ – MAŁA KOPA – DOM ŚLĄSKI.

Wyciecz­ka IV.

 • 2 wrze­śnia 2014 r. wto­rek, godz. 9.00 świe­tli­ca inte­gra­cyj­na KSON
 • Miej­sce na mapie Dol­ne­go Ślą­ska – Mysła­ko­wi­ce. Pałac w Mysłakowicach.
 • Duchy dol­no­ślą­skie – Obiet­ni­ca. Pre­zen­ta­cja multimedialna.
 • Wyjazd auto­ka­rem na tra­sę JELE­NIA GÓRA – MYSŁA­KO­WI­CE – BUKOWIEC.

Wyciecz­ka V.

 • 3 paź­dzier­ni­ka 2014 r. pią­tek, godz. 9.00 świe­tli­ca inte­gra­cyj­na KSON
 • Pałac Schaf­fgot­schów. Duchy dol­no­ślą­skie – Apte­karz – Tramwajarz.
 • Pre­zen­ta­cja multimedialna.
 • Wyjazd auto­ka­rem na tra­sę JELE­NIA GÓRA – CIE­PLI­CE. Pałac Schaf­fgot­schów, Kościół św. Jana Chrzci­cie­la, park, Muzeum Przyrodnicze.

Wyciecz­ka VI.

 • 11 paź­dzier­ni­ka 2014 r. sobo­ta, godz. 9.00 świe­tli­ca inte­gra­cyj­na KSON
 • Miej­sce na mapie Dol­ne­go Ślą­ska – Sie­dlę­cin. Wie­ża rycer­ska w Sie­dlę­ci­nie. Duchy dol­no­ślą­skie – Dria­da. Pre­zen­ta­cja multimedialna.
 • Wyjazd auto­ka­rem na tra­sę JELE­NIA GÓRA – SIE­DLĘ­CIN – PIL­CHO­WI­CE – WLEŃ.
 • Koszt wła­sny uczest­ni­ka w każ­dej wyciecz­ce wyno­si 5 zł. Licz­ba miejsc ograniczona.

 

Zapi­sy przyj­mu­je biu­ro KSON oso­bi­ście od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 10:00 do 16:00, tele­fo­nicz­nie pod bez­płat­nym nume­rem info­li­nii 800 700 025 lub e‑mail: info@kson.pl

Wię­cej szcze­gó­łów na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl