Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DZIEŃ SPO­ŁECZ­NEJ SUPER MOCY

DZIEŃ SPO­ŁECZ­NEJ SUPER MOCY

W dniu 25 maja 2014r. już po raz trze­ci bra­li­śmy udział w Tar­gach NGO odby­wa­ją­cych się tra­dy­cyj­nie na tere­nie Per­go­li wro­cław­skiej Hali Stulecia.

Głów­nym celem tej impre­zy jest pro­mo­cja dol­no­ślą­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz róż­nych prze­ja­wów aktyw­no­ści spo­łecz­nej wśród miesz­kań­ców Dol­ne­go Ślą­ska, a tak­że inte­gra­cja trzech sek­to­rów – publicz­ne­go, pry­wat­ne­go i poza­rzą­do­we­go. W wyda­rze­niu udział wzię­ło udział ponad 100 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z tere­nu woje­wódz­twa dolnośląskiego.

Wyda­rze­nie roz­po­czę­ła kon­fe­ren­cja pn. „Prak­ty­ki-barie­ry-szan­se­we współ­pra­cy mię­dzy­sek­to­ro­wej” podzie­lo­na na trzy pane­le dys­ku­syj­ne. Wśród 20 zapro­szo­nych gości ze świa­ta poza­rzą­do­we­go, admi­ni­stra­cji publicz­nej, mediów i biz­ne­su, głos zabra­li m.in.: Rado­sław Mołoń – Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, Andrzej Bawo­row­ski – Pre­zes Hali Stu­le­cia, Agniesz­ka Han – Pre­zes Zarzą­du Fun­da­cji Hasco-Lek, Domi­nik Gole­ma – Dyrek­tor Biu­ra ds. Współ­pra­cy z Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi Urzę­du Miej­skie­go. Rów­no­cze­śnie na miesz­kań­ców Wro­cła­wia i oko­lic, cze­ka­ło wie­le atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez przed­sta­wi­cie­li dol­no­ślą­skich NGO­sów, w tym mię­dzy inny­mi licz­ne warsz­ta­ty dla osób w róż­nym wie­ku, poka­zy pierw­szej pomo­cy, wystę­py grup teatral­nych, gry i zaba­wy dla rodzin, czy kon­kur­sy z nagro­da­mi dla dzie­ci i doro­słych. Nie zabra­kło rów­nież kon­cer­tów. Zapre­zen­to­wa­ły się zarów­no mło­de dol­no­ślą­skie zespo­ły, jak rów­nież spe­cjal­ne gwiaz­dy. Wystą­pił fina­li­sta pro­gra­mu „Two­ja twarz brzmi zna­jo­mo” Artur Cham­ski oraz zwy­cięz­cy jed­nej z edy­cji pro­gra­mu „Mam Talent” – dol­no­ślą­ski zespół Me Myself And I. Wiel­kim Fina­łem całej impre­zy był spe­cjal­ny pokaz fon­tan­ny mul­ti­me­dial­nej wraz z poka­zem pirotechnicznym.

 

 

Kar­ko­no­ski Sej­mik pro­mo­wał na tar­gach swo­ją dzia­łal­ność, głow­nie w obsza­rze porad­nic­twa dla osób nie­peł­no­spraw­nych (Mię­dzy­re­gio­nal­ne Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych) oraz tury­sty­ki. Zain­te­re­so­wa­nym ofe­ro­wa­li­śmy mate­ria­ły pro­mo­cyj­no-infor­ma­cyj­ne, prze­wod­ni­ki tury­stycz­ne z tra­sa­mi dostęp­ny­mi dla wóz­ko­wi­czów oraz naj­now­szy numer Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU I TERAZ. Była to też dosko­na­ła oka­zja do licz­nych roz­mów i wymia­ny doświad­czeń oraz infor­ma­cji z inny­mi organizacjami.

Do zoba­cze­nia za rok!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds