Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­na usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu Osób Niepełnosprawnych

W usta­wie z dnia 27 sierp­nia 1997 r. – o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, Poz. 721., z późn. zm.) wpro­wa­dza się nastę­pu­ją­ce zmiany: