Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SPO­TKA­NIE W OTOMINIE

W ostat­nich dniach wrze­śnia, w Oto­mi­nie koło Gdań­ska odby­ło się spo­tka­nie z naszym Part­ne­rem współ­two­rzą­cym i kol­por­tu­ją­cym Biu­le­tyn Nie­peł­no­spraw­ni TU i Teraz na tere­nie Gdań­ska i przy­le­głych powia­tów. Dzie­wię­cio­ro osób uczest­ni­czą­cych w spo­tka­niu przez kil­ka dni oma­wia­ło nie tyl­ko spra­wy zwią­za­ne z wyda­wa­nym cza­so­pi­smem – w pro­gra­mie zna­la­zły się rów­nież kwe­stie powią­za­ne z dzia­ła­nia­mi Regio­nal­ne­go Biu­ra Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych utwo­rzo­ne­go w Warsz­ta­cie Tera­pii Zaję­cio­wej przy Towa­rzy­stwie Pomo­cy Głu­cho­nie­wi­do­mym w Gdańsku.

      Wypa­da w tym miej­scu przy­po­mnieć, że WTZ przy TPG ma swo­ją sie­dzi­bę w Gdań­sku Oli­wie przy ul. Bażyń­skie­go 32. Ośro­dek dzia­ła od 2008 roku, a zało­żo­ny został przy Spół­dziel­ni Nie­wi­do­mych Sinol w 1995 roku. Z pro­wa­dzo­nej w ośrod­ku reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej korzy­sta na co dzień 20 osób, miesz­kań­ców Gdań­ska, nie­wi­do­mych i z inny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w wie­ku 25–50 lat. W cią­gu 17 lat pra­cy w WTZ przy TPG przy­go­to­wa­no do pra­cy oko­ło 20 osób, któ­re zatrud­nio­ne są na wol­nym ryn­ku bądź na dzia­łach pro­duk­cyj­nych Spół­dziel­ni Nie­wi­do­mych Sinol. Jest to jedy­na tego rodza­ju pla­ców­ka w Trój­mie­ście, bar­dzo pozy­tyw­nie oce­nia­na przez lokal­ne śro­do­wi­sko osób niepełnosprawnych.

      Od począt­ku roku 2013 pra­cow­ni­cy i wolon­ta­riu­sze ośrod­ka współ­two­rzą wyda­wa­ny przez KSON Biu­le­tyn Nie­peł­no­spraw­ni TU i Teraz pisząc arty­ku­ły, któ­re mówią o naj­waż­niej­szych spra­wach i pro­ble­mach śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych, roz­po­zna­ją i okre­śla­ją ewen­tu­al­ne spo­so­by i moż­li­wo­ści roz­wia­zy­wa­nia tych pro­ble­mów, a jed­no­cze­śnie pre­zen­tu­ją w spo­sób atrak­cyj­ny i róż­no­rod­ny róż­ne sek­to­ry życia Gdań­ska i jego oko­lic. Ponie­waż w WTZ przy TPG pra­cu­ję fachow­cy róż­nych spe­cjal­no­ści w arty­ku­łach zamiesz­cza­nych w naszym cza­so­pi­śmie czę­sto znaj­du­je odbi­cie codzien­na prak­ty­ka pra­cy z oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi np. pro­ble­my psy­cho­lo­gicz­ne, peda­go­gicz­ne, doradz­twa zawo­do­we­go a tak­że zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną pod­opiecz­nych ośrod­ka, w któ­rym oso­by nie­peł­no­spraw­ne, czę­sto mar­gi­na­li­zo­wa­ne i wyklu­cza­ne z życia codzien­ne­go mają szan­sę stwo­rze­nia wła­snej wypo­wie­dzi twór­czej, opo­wie­dze­nia o swo­ich pro­ble­mach i uczu­ciach, mając jed­no­cze­śnie pew­ność, że wypo­wiedź ta zosta­nie wysłu­cha­na i zrozumiana.

 

Tekst i foto: Marek Dębski