Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sok z alo­esu — nowy die­te­tycz­ny trend tego sezonu?

Reko­men­da­cje gwiazd spra­wi­ły, że przez ostat­nie dwa lata prym wśród “zdro­wot­nych” napo­jów wio­dła woda koko­so­wa. Jed­nak ten popu­lar­ny wśród cele­bry­tów napój ustą­pi w tym sezo­nie miej­sca soko­wi z aloesu.

Sys­te­ma­tycz­ne spo­ży­wa­nie soku z alo­esu wspo­ma­ga odchu­dza­nie, tra­wie­nie, popra­wia funk­cjo­no­wa­nie ukła­du odpor­no­ścio­we­go. Co wię­cej, alo­es zawie­ra wie­le wita­min, w tym A, C, E, wita­mi­ny z gru­py B, kwas folio­wy. Co wię­cej, alo­es jest jed­ną z kil­ku roślin, któ­ra zawie­ra wita­mi­nę B12, któ­ra wspo­ma­ga pra­cę mózgu. Alo­es jest rów­nież boga­tym źró­dłem skład­ni­ków mine­ral­nych, rośli­na ta zawie­ra m.in.: wapń, magnez, cynk, chrom, selen, sód, żela­zo i potas. Gorz­ki sok alo­esu zwy­czaj­ne­go jest wyko­rzy­sty­wa­ny we współ­cze­snej medy­cy­nie. Sok sto­so­wa­ny bez­po­śred­nio na rany skó­ry bar­dzo przy­spie­sza pro­ces goje­nia. Sok pozy­sku­je się tak­że z alo­esu uzbro­jo­ne­go, Aloe per­ryi i innych gatun­ków pokrew­nych. Alo­es ma sil­ne dzia­ła­nie prze­czysz­cza­ją­ce, nie­znacz­ne wła­ści­wo­ści bak­te­rio­bój­cze, wzma­ga czyn­no­ści żółciotwórcze.

Alo­es ma cudow­ne wła­ści­wo­ści, dzia­ła koją­co np., kie­dy cier­pi­my z powo­du wzdęć — suge­ru­je die­te­tyk Made­le­ine Shaw.

Wie­le osób zda­je sobie spra­wę z korzy­ści, jakie przy­no­si sto­so­wa­nia alo­esu miej­sco­wo, np. na rany, miej­sca dotknię­te łusz­czy­cą. Jed­nak ze wzglę­du na swo­je bogac­two wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych, war­to rów­nież spo­ży­wać sok z aloesu.Picie alo­esu zba­wien­nie wpły­wa na ogól­ną kon­dy­cję orga­ni­zmu ze wzglę­du na bogac­two wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych, jakie zawie­ra. Kon­su­men­ci czę­sto się­ga­ją po alo­es, aby popra­wić pra­cę ukła­du tra­wien­ne­go, jed­nak war­to pamię­tać, że pod­no­si on rów­nież odpor­ność, popra­wia tak­że wygląd naszej skó­ry — pod­kre­śla die­te­tyk Sho­na Wilkinson.