Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE­ZWY­KŁY PIES

Wiki, nie­zwy­kły pies, od 6 lat ze mną

Odkąd zosta­łem oso­bą nie­peł­no­spraw­ną, pies jest moim naj­więk­szym przy­ja­cie­lem. W 2004 roku dopa­dła mnie cho­ro­ba, wraz z nią depre­sja. Dwa lata póź­niej , pod­czas spa­ce­ru nad rze­ką Kamien­ną, przy brze­gu spo­strze­głem “pisz­czą­cy worek”. Powo­li wyło­wi­łem go, oka­za­ło się, że była w nim led­wo żywa sucz­ka. Wycho­wa­łem ją od małe­go. Od zawsze była moim wier­nym kom­pa­nem. Dzię­ki niej nie czu­ję się samot­ny i wysze­dłem z depre­sji. Po 6 latach wspól­nej przy­jaź­ni w doli i nie doli, sta­li­śmy się naj­lep­szym duetem pod słoń­cem. Wiki sta­ła się bar­dzo mądrym, pomoc­nym i inte­li­gent­nym stwo­rze­niem. Wraz z nią pod­czas spa­ce­rów odkry­wam pięk­no Cie­plic. Dzię­ki wóz­ko­wi elek­trycz­ne­mu Wiki jest kom­pa­nem każ­dej mojej podró­ży. Przy­gar­nię­cie suni było naj­lep­szą decy­zją jaka pod­ją­łem. Zachę­cam wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne, do posia­da­nia zwie­rza­ka , któ­ry będzie Waszym naj­więk­szym przy­ja­cie­lem i pomo­że Wam odzy­skać rów­no­wa­gę psy­chicz­ną, a może nawet fizyczną.

Zapra­szam tak­że do odwie­dze­nia mojej stro­ny www.facebook.pl/OBZDA.

Pozdra­wiam, Marian Kuźmiński