Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WEGE­TA­RIA­NIZM NIE SŁU­ŻY MŁO­DYM LUDZIOM

Die­ta wege­ta­riań­ska nie jest odpo­wied­nia dla mło­dych ludzi. “Zre­zy­gno­wa­nie z mię­sa może u nich pro­wa­dzić do defi­cy­tu cho­le­ste­ro­lu, któ­ry bie­rze udział w powsta­wa­niu hor­mo­nów płcio­wych, np. kobie­ce­go pro­ge­ste­ro­nu. Powo­du­je też nie­do­bo­ry prze­ciw­krzy­wi­czej wita­mi­ny D, nie­zbęd­nej w mło­dym wie­ku” — wyja­śnia dr Aga­ta Waw­rzy­niak z Wydzia­łu Nauk o Żywie­niu Czło­wie­ka i Kon­sump­cji SGGW w Warszawie.

IM BAR­DZIEJ RÓŻ­NO­ROD­NIE, TYM LEPIEJ

Wyeli­mi­no­wa­nie mię­sa pozba­wia orga­nizm żela­za i wita­mi­ny B12, bio­rą­cych udział w natle­nia­niu orga­ni­zmu. Zda­niem dr Jadwi­gi Hamuł­ki, powin­ni­śmy dbać o róż­no­rod­ność spo­ży­wa­nych posił­ków. “Im bar­dziej uroz­ma­ico­ne będzie nasze poży­wie­nie, tym więk­sza pew­ność, że nie doj­dzie do nie­do­bo­rów i nad­mia­rów poszcze­gól­nych skład­ni­ków w naszym organizmie”.

ZA MAŁO MLE­KA, ZA DUŻO CUKRU

“Pod­sta­wą poży­wie­nia powin­ny być pro­duk­ty zbo­żo­we — kasza, płat­ki zbo­żo­we, pie­czy­wo” — wyja­śnia badacz­ka. “Codzien­nie powin­ni­śmy spo­ży­wać też dużo warzyw i owo­ców — od 0,5 do kilo­gra­ma. Powin­ny one wystę­po­wać prak­tycz­nie w każ­dym posił­ku” — doda­je. “Cią­gle nie­do­ce­nia­nym pro­duk­tem w naszym jadło­spi­sie pozo­sta­je mle­ko” — zauwa­ża badacz­ka z SGGW. “Tym­cza­sem dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia orga­ni­zmu nie­zbęd­ne jest spo­ży­wa­nie przy­naj­mniej 2 szkla­nek mle­ka dzien­nie” — pod­kre­śla. Nale­ży wystrze­gać się cukrów i alko­ho­lu, ponie­waż nie zawie­ra­ją one skład­ni­ków odżyw­czych nie­zbęd­nych dla naszych orga­ni­zmów. W dużych ilo­ściach nie powin­ni­śmy spo­ży­wać tłusz­czy, zwłasz­cza ludzie star­si i z nadwagą.