Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DODAT­KI DO RENT I EMERYTUR

Tyl­ko nie­któ­re wypła­ca­ne są „z urzę­du”. O więk­szość trze­ba wystą­pić do Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, po speł­nie­niu warun­ków okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi.
      Doda­tek pie­lę­gna­cyj­ny eme­ryt lub ren­ci­sta otrzy­ma po ukoń­cze­niu 75. roku życia i nie musi zała­twiać żad­nych for­mal­no­ści. Nato­miast jeśli ktoś chce dostać pie­nią­dze ze wzglę­du na to, że jest cał­ko­wi­cie nie­zdol­ny do pra­cy i samo­dziel­nej egzy­sten­cji musi zło­żyć odpo­wied­ni wnio­sek. Dołą­czo­na do nie­go powin­na być doku­men­ta­cja medycz­na. Decy­zję podej­mu­je lekarz – orzecz­nik ZUS.

Prze­by­wa­ją­cym w zakła­dach opie­kuń­czo — lecz­ni­czych lub pie­lę­gna­cyj­no — opie­kuń­czych doda­tek nie przy­słu­gu­je, chy­ba że przez okres dłuż­szy niż 2 tygo­dnie w mie­sią­cu miesz­ka­ją poza tą placówką.Dodatek dla sie­rot zupeł­nych otrzy­mu­ją pobie­ra­ją­cy ren­ty rodzin­ne.
      Doda­tek kom­ba­tanc­ki przy­zna­wa­ny jest na pod­sta­wie zaświad­cze­nia wyda­ne­go przez Urząd do Spraw Kom­ba­tan­tów i Osób Repre­sjo­no­wa­nych.
      Doda­tek za taj­ne naucza­nie dosta­ją pro­wa­dzą­cy je w cza­sie oku­pa­cji, a przed wybu­chem II woj­ny świa­to­wej w języ­ku pol­skim na tere­nie III Rze­szy i Wol­ne­go Mia­sta Gdańsk.
      Doda­tek dla depor­to­wa­nych do pra­cy przy­mu­so­wej oraz osa­dzo­nych w obo­zach pra­cy przez III Rze­szę i ZSRR oraz żoł­nie­rzy zastęp­czej służ­by woj­sko­wej przy­mu­so­wo zatrud­nia­nych w kopal­niach węgla, kamie­nio­ło­mach, zakła­dach rud ura­nu i bata­lio­nach budow­la­nych wyli­cza­ny jest według staw­ki dzien­nej za każ­dy mie­siąc takiej pra­cy. Ist­nie­je jed­nak gór­ny limit świad­cze­nia.
      Jeśli ktoś ma jed­no­cze­śnie upraw­nie­nia do dodat­ku kom­ba­tanc­kie­go, za taj­ne naucza­nie oraz pra­cę przy­mu­so­wą, to nale­ży mu się tyl­ko jeden. Może jed­nak sta­rać się o ryczałt ener­ge­tycz­ny na czę­ścio­we pokry­cie wydat­ków na prąd, gaz i ogrze­wa­nie oraz doda­tek kom­pen­sa­cyj­ny (wyrów­nu­ją­cy szko­dy). Te dwa świad­cze­nia przy­słu­gu­ją tak­że pobie­ra­ją­cym ren­ty lub eme­ry­tu­ry wdo­wom i wdow­com po kom­ba­tan­tach oraz ofia­rach repre­sji.
      Bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać w Zakła­dzie Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych. Wyso­kość świad­czeń jest uza­leż­nio­na od róż­nych zmie­nia­ją­cych się wskaź­ni­ków eko­no­micz­nych i dla­te­go ule­ga zmianom.

ZASTĘP­CY PRZED SĄDEM
      Naj­now­sza nowe­li­za­cja Kodek­su postę­po­wa­nia kar­ne­go prze­wi­du­je, że oso­by pokrzyw­dzo­ne, któ­re nie są w peł­ni sił ze wzglę­du na wiek lub stan zdro­wia, mogą być zastę­po­wa­ne w czyn­no­ściach praw­nych nie tyl­ko przez adwo­ka­ta lub rad­cę praw­ne­go, ale tak­że oso­by im naj­bliż­sze lub te pod któ­rych opie­ką pozo­sta­ją. Mają one rów­nież pra­wo towa­rzy­szyć pokrzyw­dzo­ne­mu we wszyst­kich czyn­no­ściach pro­ce­so­wych.
      Nowe­li­za­cja roz­sze­rza tak­że dotych­cza­so­we rozu­mie­nie ter­mi­nu „pokrzyw­dzo­ny”. Pra­wo do wnie­sie­nia zaża­le­nia na posta­no­wie­nie o odmo­wie wsz­czę­cia śledz­twa lub o jego umo­rze­niu przy­słu­gu­je tak­że oso­bie zawia­da­mia­ją­cej o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa, któ­rej pra­wa zosta­ły naru­szo­ne. Może to być, przy­kła­do­wo, pokrzyw­dzo­ny w postę­po­wa­niu egze­ku­cyj­nym przez fał­szy­wą opi­nię bie­głych rze­czo­znaw­ców majątkowych. 

ZUS PRZYJ­MU­JE TYL­KO ORY­GI­NA­ŁY
      W dal­szym cią­gu wie­le osób skła­da do Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych wnio­ski o usta­le­nie wyso­ko­ści kapi­ta­łu począt­ko­we­go nie­zbęd­ne­go do usta­le­nia wymia­ru eme­ry­tu­ry. War­to pamię­tać, że insty­tu­cja ta hono­ru­je tyl­ko doku­men­ty ory­gi­nal­ne lub kopie poświad­czo­ne nota­rial­nie. Jeśli ktoś zgu­bi świa­dec­two pra­cy lub ule­gnie ono znisz­cze­niu powi­nien zwró­cić się do swo­je­go pra­co­daw­cy. Ten na pod­sta­wie kopii prze­cho­wy­wa­nej w aktach oso­bo­wych spo­rzą­dzi odpis. Musi on zawie­rać wszyst­kie infor­ma­cje z pier­wot­ne­go doku­men­tu, w tym pierw­szą datę wyda­nia świa­dec­twa, a nie przy­go­to­wa­nia dupli­ka­tu.
      ZUS przyj­mu­je nie tyl­ko świa­dec­twa pra­cy, ale rów­nież, przy­kła­do­wo, zaświad­cze­nia fir­my wysta­wio­ne na dru­ku Rp‑7, legi­ty­ma­cje ubez­pie­cze­nio­we lub inne doku­men­ty z wpi­sem o okre­sie zatrud­nie­nia i wyso­ko­ści otrzy­my­wa­ne­go wynagrodzenia.

 

JAG

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds