Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPO­MNIA­NE TRA­SY TURY­STYCZ­NE JELE­NIEJ GÓRY

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze zor­ga­ni­zo­wał cykl wycie­czek tury­stycz­no – edu­ka­cyj­nych pod nazwa „Wędrów­ki po zapo­mnia­nych tra­sach tury­stycz­nych Jele­niej Góry”. Głów­nym celem przed­się­wzię­cia było zapre­zen­to­wa­nie i upo­wszech­nie­nie walo­rów i atrak­cji tury­stycz­nych, kra­jo­znaw­czych i histo­rycz­nych nasze­go mia­sta, któ­re­go wie­lo­wie­ko­wa histo­ria i kul­tu­ra zna­ne są więk­szo­ści miesz­kań­ców w spo­sób dość powierz­chow­ny i ogól­ny. Daw­ne tra­sy spa­ce­ro­we wio­dą­ce na Heli­kon, Górę Sio­dło, Gapy i Górę Godzisz, a tak­że ist­nie­ją­ce przy nich miej­sca wido­ko­we są dzi­siaj raczej mało uczęsz­cza­ne i cze­ka­ją na swój rene­sans. Nie­co lepiej przed­sta­wia się wie­dza o miej­skich zabyt­kach i tra­sach tury­stycz­nych cho­ciaż i tutaj pozo­sta­je spo­ro do zrobienia.

W ramach pro­jek­tu zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły trzy wyciecz­ki, któ­rych tra­sy nawią­zy­wa­ły zarów­no do boga­tej histo­rii Jele­niej Góry jak też miejsc poło­żo­nych w pobli­żu mia­sta. Uczest­ni­cy tych eska­pad mogli poznać dzie­je for­ty­fi­ka­cji miej­skich i ich zna­cze­nie obron­ne w cza­sie woj­ny trzy­dzie­sto­let­niej, a tak­że odwie­dzić Górę Sio­dło i inne tra­sy tury­stycz­ne sta­no­wią­ce miej­sca rekre­acji i wypo­czyn­ku daw­nych miesz­kań­ców Jele­niej Góry. Wyciecz­ki popro­wa­dził Euge­niusz Gro­no­staj, znaw­ca i miło­śnik regio­nu, któ­ry wcze­śniej w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej w Jele­niej Górze zaj­mu­ją­co opo­wia­dał o walo­rach tury­stycz­nych i tra­dy­cjach mia­sta wzbo­ga­ca­jąc pre­lek­cję pre­zen­ta­cją multimedialną.

Na potrze­by wyciecz­ki po murach obron­nych Jele­niej Góry opra­co­wa­na zosta­ła spe­cjal­na map­ka, któ­ra ilu­stru­jąc histo­rię miej­skich for­ty­fi­ka­cji sta­no­wi­ła rów­nież dla uczest­ni­ków wycie­czek pomoc­ny prze­wod­nik i miłą pamiąt­kę odby­tej eska­pa­dy. Uczest­ni­cy wypraw wędro­wa­li tak­że po ścież­kach Heli­ko­nu i Góry Sio­dło, odwie­dzi­li Gapy, Zamek Zbó­jec­ki, Per­łę Zacho­du i Górę Godzisz z ist­nie­ją­cy­mi w jej oko­li­cach szań­ca­mi szwedz­ki­mi moc­no wpi­sa­ny­mi w jele­nio­gór­skie dzie­je woj­ny trzydziestoletniej.

O dużym zain­te­re­so­wa­niu wyciecz­ka­mi i pod­ję­ty­mi tema­ta­mi świad­czyć może nie­wąt­pli­wie ini­cja­ty­wa pod­ję­ta przez uczest­ni­ków eska­pad, któ­rzy wraz z Euge­niu­szem Gro­no­sta­jem posta­no­wi­li zre­ali­zo­wać kolej­ne wyciecz­ki po Jele­niej Górze i oko­li­cach mia­sta. W wyciecz­kach wzię­ło udział 39 osób. Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny został przez Urząd Mia­sta Jele­niej Góry.

Piotr Sadow­ski

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds