Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Czło­wiek bez barier 2013”

3 czerw­ca ruszył pierw­szy etap kon­kur­su “Czło­wiek bez barier 2013”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Inte­gra­cji. To już jede­na­sta edy­cja przed­się­wzię­cia, któ­re­go celem jest wyróż­nie­nie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­rych spo­łecz­na aktyw­ność, zaan­ga­żo­wa­nie i posta­wa sta­no­wią przy­kład dla innych i moty­wa­cję do prze­ła­my­wa­nia barier w życiu codziennym.

W kon­kur­sie “Czło­wiek bez barier” nagra­dza­ne są oso­by, któ­re mimo nie­peł­no­spraw­no­ści odno­szą suk­ce­sy w róż­nych dzie­dzi­nach życia zawo­do­we­go i spo­łecz­ne­go, są przed­się­bior­cze, bio­rą los w swo­je ręce, poko­nu­ją barie­ry i dzię­ki temu sta­ją się wzo­ra­mi postę­po­wa­nia dla innych ludzi — tak­że peł­no­spraw­nych. Zgło­szeń kan­dy­da­tów moż­na doko­ny­wać do 8 czerw­ca 2013 r.

W dzie­się­ciu dotych­cza­so­wych edy­cjach kon­kur­su jury nagro­dzi­ło 53 oso­by z róż­ny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści (z ura­za­mi krę­go­słu­pa, z postę­pu­ją­cym zani­kiem mię­śni, bez rąk, z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, nie­wi­do­me, głu­cho­nie­wi­do­me). Wśród lau­re­atów zna­leź­li się m.in.: twór­ca pierw­sze­go pol­skie­go syn­te­za­to­ra mowy Marek Kal­bar­czyk, poseł Sła­wo­mir Pie­cho­ta, dwu­krot­na mistrzy­ni para­olim­pij­ska w bie­gach nar­ciar­skich Kata­rzy­na Rogo­wiec i pro­fe­sor Ewa Nowicka-Rusek.

Od 2011 roku for­mu­ła kon­kur­su posze­rzo­na jest o nagro­dę publicz­no­ści. Gło­so­wa­nie odby­wa się za pośred­nic­twem inter­ne­tu, a lau­re­at otrzy­mu­je pamiąt­ko­wy dyplom. Ponad­to w roku 2012, z oka­zji jubi­le­uszo­we­go, dzie­sią­te­go kon­kur­su, przy­zna­na zosta­ła nagro­da spe­cjal­na „Oso­bo­wość bez barier”, któ­rej lau­re­at­ką zosta­ła Jani­na Ochoj­ska.
Hono­ro­wy patro­nat nad kon­kur­sem obję­ła mał­żon­ka pre­zy­den­ta RP Anna Komorowska.

Szcze­gó­ły na: www.czlowiekbezbarier.org

Źró­dło: www.niepelnosprawni.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds