Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAGO­SPO­DA­RO­WA­NIE TURY­STYCZ­NE BORO­WE­GO JARU

W jele­nio­gór­skim oddzia­le Dol­no­ślą­skie­go Zespo­łu Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych odby­ło się spo­tka­nie poświę­co­ne kon­cep­cjom zago­spo­da­ro­wa­nia tury­stycz­ne­go Boro­we­go Jaru. Wśród zapro­szo­nych na spo­tka­nie zna­leź­le się przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji i orga­ni­za­cji zain­te­re­so­wa­nych rowo­jem tury­sty­ki w tej czę­ści Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. Obec­ni byli rów­nież repre­zen­tan­ci Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze – już od kil­ku lat Sej­mik oprócz dzia­łań podej­mo­wa­nych w wyso­kich par­tiach Kar­ko­no­szy (Tra­sa tury­stycz­na z Małej Kopy do Domu Ślą­skie­go przy­sto­so­wa­na dla nie­peł­no­spraw­nych tury­stów !) podej­mu­ję róż­no­rod­ne dzia­ła­nia w spra­wie restau­ro­wa­nia sta­rych tras spa­ce­ro­wych i tury­stycz­nych w oko­li­cach Jele­niej Góry, w tym tak­że Boro­we­go Jaru i tere­nów przy­le­głych jak np. Góra Sio­dło, Gapy i oko­li­ce Godu­szy­na. Zarów­no pod wzglę­dem histo­rycz­no – kul­tu­ro­wym jak przy­rod­ni­czym Park Kra­jo­bra­zo­wy Doli­ny Bobry sta­no­wi teren nie­zwy­kle atrak­cyj­ny. Ist­nie­ją­ca od kil­ku lat ścież­ka rowe­ro­wo – pie­sza bie­gną­ca z Jele­niej Góry do gościń­ca „Per­ła Zacho­du” nie wyczer­pu­je moż­li­wo­ści poznaw­czych, ani nie zaspo­ka­ja w peł­ni ocze­ki­wań bar­dziej ambit­nych tury­stów. Rów­nie inte­re­su­ją­ce wyda­ją się daw­ne ścież­ki spa­ce­ro­we wio­dą­ce przez Górę Sio­dło lub dru­gą stro­na Bobru przez Gapy.

W trak­cie spo­tka­nia roz­ma­wia­no na temat atrak­cji tere­nu, któ­re­mu przy rela­tyw­nie nie­wiel­kich nakła­dach moż­na by przy­wró­cić daw­ną świet­ność. Oka­zu­je się bowiem, że odtwo­rze­nie nie­któ­rych leśnych tras i ist­nie­ją­cych przy nich punk­tów wido­ko­wych nie wyma­ga prze­pro­wa­dze­nia prac, któ­re w nega­tyw­ny spo­sób odbić się by mogły na flo­rze i fau­nie tego zakąt­ka Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej. Gwa­ran­cję takich dzia­łań w rejo­nie Boro­we­go Jaru sta­no­wi nie­wat­pli­wie udział dwóch dużych nad­le­śnictw, któ­rych przed­sta­wi­cie­le z wyraź­nym zaan­ga­żo­wa­niem odno­szą się do wstęp­nie pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań mają­cych na celu tury­stycz­ne zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nów leśnych Doli­ny Bobru.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia pod­kre­śla­li potrze­bę dzia­łań edu­ka­cyj­nych w obrę­bie restau­ro­wa­nych szla­ków. W zapla­no­wa­niu i prze­pro­wa­dze­niu takiej akcji naj­więk­sze zna­cze­nie przy­pad­nie Dol­no­ślą­skie­mu Zespo­ło­wi Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych, któ­ry na tere­nie Boro­we­go Jaru zre­ali­zo­wał ścież­kę edu­ka­cyj­na popro­wa­dzo­na pomię­dzy dwo­ma wie­ża­mi owia­ny­mi bar­dzo dłu­gą i cie­ka­wą histo­rią zwią­za­ną z regio­nem jele­nio­gór­skim. Tra­sa tej ścież­ki wie­dzie od Jele­niej Góry, wzdłuż rze­ki Bóbr, do Sie­dlę­ci­na. Kolej­nym przy­stan­ka­mi ścież­ki, roz­po­czy­na­jąc od Wie­ży Krzy­wo­uste­go, są : Boro­wy Jar, Cudow­ne Źró­deł­ko, obiek­ty hydro­tech­nicz­ne na rze­ce Bóbr, Schro­ni­sko Per­ła Zacho­du, Jezio­ro Modre i Ksią­żę­ca Wie­ża Miesz­kal­na w Sie­dlę­ci­nie. W ośmiu miej­scach na ścież­ce przy­rod­ni­czej roz­miesz­czo­ne są infor­ma­cje w for­mie pul­pi­tów i tablic infor­ma­cyj­nych. Tema­ty pre­zen­to­wa­ne na nich obej­mu­ją wie­dzę z dzie­dzi­ny przy­rod­ni­czej, histo­rycz­nej i kul­tu­ro­wej tere­nu Boro­we­go Jaru, jed­ne­go z naj­czę­ściej odwie­dza­nych miejsc na obsza­rze Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Doli­ny Bobru.

Spo­tka­nie, któ­re odby­ło się w jele­nio­gór­skim oddzia­le Dol­no­ślą­skie­go Zespo­łu Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych mia­ło cha­rak­ter robo­czy i sta­no­wi­ło istot­ny etap w przy­go­to­wa­niu kon­fe­ren­cji na temat tury­stycz­ne­go zago­spo­da­ro­wa­nia Boro­we­go Jaru. Kon­fe­ren­cja zapla­no­wa­na zosta­ła na ostat­ni dzień paź­dzier­ni­ka w jele­nio­gór­skim oddzia­le Archi­wum Pań­stwo­we­go przy ul. płk. Wacła­wa Kazi­mier­skie­go 3.

 Tekst i foto: Marek Dębski