Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­fi­lak­ty­ka zdro­wot­na nad pięk­nym Bał­ty­kiem w Łebie

Ponad dwu­dzie­sto­oso­bo­wa gru­pa nie­peł­no­spraw­nych z KSON otwo­rzy­ła sezon reha­bi­li­ta­cyj­ny w Ośrod­ku Pro­fi­lak­ty­ki Zdro­wot­nej „GÓR­NIK” w Łebie. Poło­żo­ny 170 m od morza ośro­dek zlo­ka­li­zo­wa­ny pośród wydm i sosno­we­go lasu dys­po­nu­je 230-sto­ma miej­sca­mi w nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­nych dwu i trzy­oso­bo­wych wol­no sto­ją­cych dom­ków let­ni­sko­wych, w któ­rych część posia­da pod­jaz­dy dla wózkowiczów.

Poko­je są gustow­nie urzą­dzo­ne z oświe­tlo­nym tara­sa­mi. Posia­da­ją łazien­kę, WC, TV i radio oraz wypo­sa­że­nie pla­żo­we (leża­ki para­wa­ny, koce). Sto­łów­ka zabez­pie­cza cało­dzien­ne wyży­wie­nie ze zróż­ni­co­wa­na die­tą. Bez­płat­nie moż­na korzy­stać z inter­ne­tu, sali tera­pii zaję­cio­wej. Część reha­bi­li­ta­cyj­ną zabez­pie­cza wykwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel tera­peu­tycz­ny. W ramach tur­nu­su 14-dnio­we­go ośro­dek ofe­ru­je 2 zabie­gi dzien­nie przez 10 dni zabie­go­wych. Pro­po­no­wa­ne są nastę­pu­ją­ce for­my tera­pii: inha­la­cje, lase­ro­te­ra­pia, magne­to­te­ra­pia, elek­tro­te­ra­pia, świa­tło­lecz­nic­two, krio­te­ra­pia miej­sco­wa oraz masaże.

Dzię­ki ofe­ro­wa­nym przez ośro­dek impre­zom i wyciecz­kom po boga­tej w róż­no­rod­ne atrak­cje oko­li­cy – nie ma cza­su na nudę. W cza­sie dwu­ty­go­dnio­we­go poby­tu pozna­li­śmy histo­rię i zabyt­ki Łeby, a tak­że Lębor­ka. Pozna­li­śmy Sło­wiń­ski Park Naro­do­wy wędru­jąc po wydmach i pły­nąc stat­kiem po jezio­rze łeb­skim. Zwie­dzi­li­śmy latar­nię mor­ską w Sti­lo, See Park w Sarb­sku, odby­li­śmy rejs po Bał­ty­ku. Zapusz­cza­li­śmy się w róż­ne atrak­cyj­ne zakąt­ki Łeby.

Per­so­nel ośrod­ka jest życz­li­wy i chęt­ny do pomo­cy. Koszt nasze­go dwu­ty­go­dnio­we­go poby­tu w dru­giej poło­wie maja wyniósł 1.092,00 zł. Po oso­bi­stych doświad­cze­niach może­my spo­koj­nie pole­cić pobyt w tym ośrod­ku, wszyst­kim chcą­cym wypo­cząć i popra­wić stan zdro­wia w nad­cho­dzą­cym sezonie.

Do ośrod­ka doje­cha­li­śmy zor­ga­ni­zo­wa­nym trans­por­tem, ale war­to zazna­czyć, że z Jele­niej Góry do Słup­ska kur­su­je auto­bus. Ze Słup­ska do pobli­skie­go Lębor­ka moż­na doje­chać rów­nież kole­ją, a dalej auto­bu­sem lub busem. Zamie­rza­my podob­ny tur­nus zor­ga­ni­zo­wać na począt­ku wrze­śnia i w tych spra­wach pro­si­my o kon­tak­to­wa­nie się z Biu­rem KSON Jele­nia Góra, Osie­dle Robot­ni­cze 47A, nr tel. 800 700 025.