Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Uwa­ga: Oso­by poszu­ku­ją­ce pracy

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych porad psy­cho­lo­ga i dorad­cy zawo­do­we­go. W trak­cie indy­wi­du­al­nych spo­tkań psy­cho­log pomo­że Pań­stwu w zba­da­niu pre­dys­po­zy­cji zawo­do­wych i okre­śle­niu ścież­ki roz­wo­ju zawo­do­we­go, a tak­że udzie­li infor­ma­cji o aktu­al­nej sytu­acji na ryn­ku pra­cy (ofer­ty pra­cy, kur­sy, szko­le­nia itp.). Kon­takt — tel. 75 7523183, e‑mail biuro@kson.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds