Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szcze­gól­ne upraw­nie­nia nie­peł­no­spraw­nych w Zakła­dzie Pra­cy Chronionej

W każ­dym zakła­dzie pra­cy chro­nio­nej pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny stwo­rzyć tzw. zakła­do­wy fun­dusz reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych (ZFRON). Środ­ki z tego fun­du­szu prze­zna­cza­ne są – zgod­nie z zakła­do­wym regu­la­mi­nem wyko­rzy­sta­nia tych środ­ków – na finan­so­wa­nie reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej, spo­łecz­nej i lecz­ni­czej, w tym na indy­wi­du­al­ne pro­gra­my reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych. Pra­co­daw­ca jest dys­po­nen­tem ZFRON i on też two­rzy regu­la­min dys­po­no­wa­nia ZFRON, kon­sul­tu­jąc jego zapi­sy z pra­cow­ni­ka­mi zaj­mu­ją­cy­mi się w tym zakła­dzie opie­ką medycz­ną, porad­nic­twem i usłu­ga­mi reha­bi­li­ta­cyj­ny­mi oraz dzia­ła­ją­cy­mi w zakła­dzie związ­ka­mi zawo­do­wy­mi lub – w przy­pad­ku ich bra­ku – przed­sta­wi­cie­la­mi wybra­ny­mi przez nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków. Regu­la­min, nie­zwłocz­nie po jego usta­le­niu, poda­je się do wia­do­mo­ści pra­cow­ni­ków zakła­du przez jego ogło­sze­nie w miej­scu ogól­nie dostępnym.

Środ­ki zakła­do­we­go fun­du­szu reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych – w odnie­sie­niu do zatrud­nio­nych osób nie­peł­no­spraw­nych – prze­zna­cza się na:

 • wypo­sa­że­nie sta­no­wi­ska pra­cy oraz przy­sto­so­wa­nie jego oto­cze­nia do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych, w szcze­gól­no­ści na wypo­sa­że­nie i dosto­so­wa­nie pomiesz­czeń zakładu,
 • two­rze­nie, moder­ni­za­cję, remont, roz­bu­do­wę i utrzy­ma­nie bazy: reha­bi­li­ta­cyj­nej, w szcze­gól­no­ści przy­chod­ni, gabi­ne­tów fizjo­te­ra­pii, socjal­nej, w szcze­gól­no­ści inter­na­tów, hote­li, sto­łó­wek, wypoczynkowej,
 • pod­sta­wo­wą i spe­cja­li­stycz­ną opie­kę medycz­ną, porad­nic­two i usłu­gi rehabilitacyjne,
 • szko­le­nia i prze­kwa­li­fi­ko­wa­nie w celu naby­cia lub pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, dowo­że­nie do pra­cy i z pra­cy osób niepełnosprawnych,
 • zakup samo­cho­dów wyłącz­nie do prze­wo­zu osób nie­peł­no­spraw­nych mają­cych trud­no­ści w korzy­sta­niu z publicz­nych środ­ków transportu,
 • orga­ni­za­cję tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych i usprawniających,
 • dzia­łal­ność spor­to­wą, rekre­acyj­ną i turystyczną,
 • pomoc indy­wi­du­al­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych na:
 • odpłat­ność za prze­jazd w obie stro­ny, pobyt i lecze­nie w szpi­ta­lach, sana­to­riach, pla­ców­kach reha­bi­li­ta­cyj­no-szko­le­nio­wych, zakła­dach opie­kuń­czo-lecz­ni­czych i pie­lę­gna­cyj­no opiekuńczych,
 • zakup leków i innych nie­zbęd­nych środ­ków medycznych,
 • zakup i napra­wę indy­wi­du­al­ne­go sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, wyro­bów medycz­nych w tym przed­mio­tów orto­pe­dycz­nych oraz środ­ków pomoc­ni­czych, urzą­dzeń i narzę­dzi tech­nicz­nych oraz środ­ków trans­por­tu nie­zbęd­nych w reha­bi­li­ta­cji oraz uła­twia­ją­cych wyko­ny­wa­nie czyn­no­ści życiowych,
 • adap­ta­cję i wypo­sa­że­nie miesz­kań, budyn­ków miesz­kal­nych oraz obiek­tów zamiesz­ka­łych lub prze­zna­czo­nych dla osób nie­peł­no­spraw­nych, sto­sow­nie do potrzeb wyni­ka­ją­cych z niepełnosprawności,
 • uspraw­nia­nie fizyczne,
 • odpłat­ność za prze­jazd w obie stro­ny i pobyt na: tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym, wraz z opie­ku­nem – jeśli lekarz zale­ci uczest­nic­two opie­ku­na w tur­nu­sie rehabilitacyjnym,
 • wcza­sy lub wypo­czy­nek zor­ga­ni­zo­wa­ny w innych formach,
 • odpłat­ność za pobyt na kolo­niach, obo­zach oraz tur­nu­sach reha­bi­li­ta­cyj­nych dla nie­peł­no­spraw­nych dzie­ci pra­cow­ni­ków, a tak­że dla dzie­ci osób niepełnosprawnych,
 • opie­kę pie­lę­gna­cyj­ną w domu nad pra­cow­ni­kiem nie­peł­no­spraw­nym w okre­sie prze­wle­kłej cho­ro­by unie­moż­li­wia­ją­cej poru­sza­nie się, w tym opie­kę socjalno-bytową,
 • utrzy­ma­nie przez oso­by nie­wi­do­me psa przewodnika,
 • zakup wydaw­nictw i pomo­cy dydak­tycz­nych sto­sow­nie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opła­ca­nie prze­wod­ni­ków towa­rzy­szą­cych oso­bom nie­wi­do­mym zali­czo­nym do znacz­ne­go lub umiar­ko­wa­ne­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści oraz oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią narzą­du ruchu zali­czo­nym do znacz­ne­go stop­nia niepełnosprawności,
 • opła­ca­nie tłu­ma­cza języ­ka migowego,
 • prze­wóz oso­by nie­peł­no­spraw­nej na nie­zbęd­ne zabie­gi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • zwrot kosz­tów ubez­pie­czeń komu­ni­ka­cyj­nych oraz ryczał­tu za uży­wa­ny wła­sny pojazd mecha­nicz­ny do celów poza­służ­bo­wych dla osób zali­czo­nych do znacz­ne­go lub umiar­ko­wa­ne­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści oraz dla osób zali­czo­nych do lek­kie­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści z uszko­dze­niem narzą­du ruchu,
 • dojaz­dy do pra­cy i z pra­cy osób nie­peł­no­spraw­nych mają­cych trud­no­ści w korzy­sta­niu z publicz­nych środ­ków transportu,
 • odpłat­ność za kształ­ce­nie lub dokształ­ca­nie, w tym rów­nież w szko­łach śred­nich i wyższych,
 • odpłat­ność za kur­sy i szko­le­nia roz­wi­ja­ją­ce poza­za­wo­do­we zain­te­re­so­wa­nia osób niepełnosprawnych,
 • opła­ca­nie skład­ki na indy­wi­du­al­ne ubez­pie­cze­nia osób niepełnosprawnych,
 • odpłat­ność za pod­sta­wo­wą i spe­cja­li­stycz­ną opie­kę medycz­ną oraz porad­nic­two i usłu­gi rehabilitacyjne,
 • indy­wi­du­al­ne pro­gra­my reha­bi­li­ta­cji mają­ce na celu zmniej­sze­nie ogra­ni­czeń zawodowych.

W ramach pro­gra­mów reha­bi­li­ta­cji finan­so­wa­ne są koszty:

 • doradz­twa zawo­do­we­go w zakre­sie moż­li­wo­ści szko­le­nia, prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia i dokształcania,
 • spe­cja­li­stycz­nych badań lekar­skich oraz psy­cho­lo­gicz­nych dla celów doradz­twa zawodowego,
 • szko­le­nia, prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia oraz dokształ­ca­nia w celu naby­cia lub pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawodowych,
 • dosto­so­wa­nia miej­sca pra­cy i sta­no­wi­ska pra­cy do potrzeb wyni­ka­ją­cych z rodza­ju i stop­nia niepełnosprawności,
 • inne pono­szo­ne w ramach reali­za­cji pro­gra­mów rehabilitacji,

Pomoc indy­wi­du­al­ną przy­zna­je się w szcze­gól­no­ści na wnio­sek osób niepełnosprawnych:

 • zatrud­nio­nych w zakła­dzie na pod­sta­wie sto­sun­ku pra­cy lub umo­wy o pra­cę nakład­czą, w tym prze­by­wa­ją­cych na urlo­pach bez­płat­nych oraz urlo­pach wychowawczych,
 • będą­cych ucznia­mi odby­wa­ją­cy­mi prak­tycz­ną naukę zawo­du w tym zakładzie,
 • nie­pra­cu­ją­cych byłych pra­cow­ni­ków tego zakła­du, z zastrze­że­niem jeże­li doty­czy finan­so­wa­nia reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej i lecz­ni­czej – w wyso­ko­ści i na warun­kach ana­lo­gicz­nych jak dla pra­cow­ni­ków pozo­sta­ją­cych w zatrudnieniu.

Pomoc indy­wi­du­al­na może być udzie­la­na jako pomoc bez­zwrot­na lub jako nie­opro­cen­to­wa­na pożycz­ka. Nie­opro­cen­to­wa­na pożycz­ka może być czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie umo­rzo­na w przy­pad­ku, gdy wyko­rzy­sta­na zosta­ła zgod­nie z przeznaczeniem.

 

Źró­dło: http://ebifron.pfron.org.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds