Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sejm wpro­wa­dza zmia­ny w Usta­wie o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób niepełnosprawnych

W dniu 28 czerw­ca Sejm przy­jął nowe­li­za­cję Usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych. Jej mocą od 1 wrze­śnia wzra­sta o 100 zł pod­sta­wa wyli­cze­nia dota­cji dla pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Przy­po­mnij­my, że kwo­ta tej dota­cji w kon­kret­nym przy­pad­ku jest zróż­ni­co­wa­na od stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści pra­cow­ni­ka, jak i tego, czy fir­ma jest zakła­dem pra­cy chro­nio­nej, czy fir­mą z tzw. otwar­te­go ryn­ku pra­cy. Wzrost kwo­ty pod­sta­wy wyli­cze­nia dota­cji jest zwią­za­ny ze znacz­nym wzro­stem kosz­tów zatrud­nie­nia, wyni­ka­ją­cym ze zwięk­sze­nia naj­niż­szej pła­cy krajowej.

Od 1 lip­ca, ze wzglę­du na wcze­śniej­sze zmia­ny w Usta­wie o reha­bi­li­ta­cji, obni­ża się poziom dofi­nan­so­wa­nia do zatrud­nie­nia osób ze stop­nia­mi nie­peł­no­spraw­no­ści lek­kim i umiarkowanym.

Obec­nie mie­sięcz­ne dofi­nan­so­wa­nie do wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ka nie­peł­no­spraw­ne­go przy­słu­gu­je w kwocie:

  • 180 % naj­niż­sze­go wyna­gro­dze­nia — w przy­pad­ku osób nie­peł­no­spraw­nych zali­czo­nych do znacz­ne­go stop­nia niepełnosprawności;
  • 115 % naj­niż­sze­go wyna­gro­dze­nia — w przy­pad­ku osób nie­peł­no­spraw­nych zali­czo­nych do umiar­ko­wa­ne­go stop­nia niepełnosprawności;
  • 45 % naj­niż­sze­go wyna­gro­dze­nia — w przy­pad­ku osób nie­peł­no­spraw­nych zali­czo­nych do lek­kie­go stop­nia niepełnosprawności.

Sejm w nowe­li­za­cji wró­cił też do zamro­żo­nej w obli­czu zagro­że­nia płyn­no­ści finan­so­wej PFRON zasa­dy, by pod­sta­wą wyli­cza­nia dofi­nan­so­wa­nia do pen­sji pra­cow­ni­ka z nie­peł­no­spraw­no­ścią była kwo­ta mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia z roku poprzed­nie­go. Obec­nie do wyli­cza­nia tego dofi­nan­so­wa­nia sto­su­je się naj­niż­sza kra­jo­wą z 2009 r.

Nowe­li­za­cja usta­wy wpro­wa­dza rów­nież pakiet roz­wią­zań mają­cych na celu uszczel­nie­nie sys­te­mu dota­cji. Zwięk­szo­no zakres upraw­nień kon­tro­l­nych PFRON oraz wpro­wa­dzo­no sys­tem, w któ­rym pra­cow­nik nie­peł­no­spraw­ny, zatrud­nio­ny u pra­co­daw­cy, któ­ry pobie­ra w związ­ku z tym dota­cje z PFRON, będzie otrzy­my­wał swo­je upo­sa­że­nie w spo­sób widocz­ny w doku­men­ta­cji – bez­po­śred­nio, czy­li na swo­je kon­to ban­ko­we lub prze­ka­zem pie­nięż­nym, doko­ny­wa­nym przez Pocz­tę Pol­ską albo inną fir­mę, któ­ra jest do prze­ka­zy­wa­nia pie­nię­dzy upo­waż­nio­na. Roz­wią­za­nie to ma wyklu­czyć ewen­tu­al­ne wykro­cze­nia np. kie­dy nie­uczci­wy pra­co­daw­ca uma­wia się z pra­cow­ni­kiem, że ten nie otrzy­mu­je peł­ne­go wynagrodzenia.

Kolej­ne zmia­ny w usta­wie doty­czą uszczel­nie­nia i zmian orga­ni­za­cyj­nych w sys­te­mie orzecz­nic­twa. Zmia­ny te powo­du­ją, że peł­no­moc­nik rzą­du ds. osób nie­peł­no­spraw­nych będzie mógł go lepiej kon­tro­lo­wać oraz badać ade­kwat­ność wysta­wia­nych orze­czeń. Ta ostat­nia zmia­na jest głów­nie spo­wo­do­wa­na fak­tem iż w cią­gu ostat­nie­go roku ok. 20 proc. osób z lek­kim stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści uzy­ska­ło orze­cze­nia o umiar­ko­wa­nym stopniu.

Nowo przy­ję­tą nowe­li­za­cją usta­wo­daw­ca zrów­nał tak­że upraw­nie­nia wszyst­kich ZAZ-ów do korzy­sta­nia z dota­cji PFRON, tych do zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych – Do tej pory było tak, że zakła­dy aktyw­no­ści zawo­do­wej pro­wa­dzo­ne przez orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we mogły korzy­stać z pie­nię­dzy PFRON – poprzez urzę­dy mar­szał­kow­skie – ogól­nie na funk­cjo­no­wa­nie, a rów­no­le­gle mogły korzy­stać też z dota­cji do zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych, z któ­rych korzy­sta­ją wszy­scy pra­co­daw­cy, czy­li z tzw. SODiR-ów. Nato­miast ZAZ‑y pro­wa­dzo­ne przez samo­rząd tej dru­giej opcji nie mogły wyko­rzy­sty­wać, ponie­waż zabra­nia­ła im tego Usta­wa o finan­sach publicz­nych. Doko­na­li­śmy zrów­na­nia tych dwóch pod­mio­tów z tego wzglę­du, że pro­wa­dzą bar­dzo spe­cjal­ną, waż­ną dzia­łal­ność, na polu dużej wraż­li­wo­ści spo­łecz­nej, i uzna­li­śmy, że powin­ny ją pro­wa­dzić na rów­nych pra­wach, tak­że tych finansowych.

Usta­wa tra­fi­ła do Sena­tu, któ­ry ma nad nią obra­do­wać w pierw­szej poło­wie lip­ca. Jeśli sena­to­rzy nie będą mie­li uwag, usta­wa tra­fi do pod­pi­su pre­zy­den­ta. Zda­niem posła Plu­ry, zda­rzy się to jesz­cze w lipcu.