Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cer­ty­fi­ka­ty

Sza­now­ni Uczest­ni­cy pro­jek­tu „Senior na cza­sie…” — Uprzej­mie infor­mu­je­my, że roz­da­nie cer­ty­fi­ka­tów ukoń­cze­nia udzia­łu w pro­jek­cie odbę­dzie się 16 grud­nia o godzi­nie 12.00 w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej KSON.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds