Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kur­sy kom­pu­te­ro­we dla nie­wi­do­mych i słabowidzących

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych wraz z Fun­da­cją Widzial­ni oraz Fun­da­cją Ima­go zapra­sza oso­by nie­wi­do­me i nie­do­wi­dzą­ce do udzia­łu w inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie NOWA PER­SPEK­TY­WA – E‑learning na rzecz osób nie­wi­do­mych i niedowidzących.