Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Mię­dzy­na­ro­do­wy Zlot Zabyt­ko­wych Loko­mo­tyw — Gala Paro­wo­zów 2013

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią chce­my Pań­stwa poin­for­mo­wać, że tego­rocz­na, trze­cia już edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Zlo­tu Zabyt­ko­wych Loko­mo­tyw — Gala Paro­wo­zów 2013, odbę­dzie się w dniach 21 i 22 wrze­śnia 2013 w Jawo­rzy­nie Ślą­skiej. Podob­nie jak w zeszłym roku odwie­dzą nas loko­mo­ty­wy z Nie­miec, Czech i Polski.

W samo połu­dnie, na sta­cji Jawo­rzy­na Ślą­ska odbę­dzie się uro­czy­sta para­da połą­czo­na z pre­zen­ta­cją loko­mo­tyw. Następ­nie paro­wo­zy uro­czy­ście prze­ja­dą na teren bocz­ni­cy kole­jo­wej Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku, gdzie przez cały dzień odby­wać się będą poka­zy i pre­zen­ta­cje. Wie­czo­rem, już tra­dy­cyj­nie, odbę­dzie się spek­takl teatral­ny, któ­re­go naj­waż­niej­szy­mi uczest­ni­ka­mi będą czyn­ne parowozy.

Przy­po­mi­na­my, że w zeszło­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział 5 loko­mo­tyw paro­wych; BR35 1019 i BR52 8080 z Nie­miec, 213.901 z Czech oraz pol­skie loko­mo­ty­wy Ol49-69 i TKt48-18. Galę odwie­dzi­ło prze­szło 12 000 gości, co powo­du­je, że była to nie­wąt­pli­wie naj­więk­sza impre­za w histo­rii Nasze­go Miasta.

Ser­decz­nie Zapraszamy!

Infor­mu­je­my, że powyż­sze infor­ma­cje mają cha­rak­ter wyłącz­nie ramo­wy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram impre­zy, dodat­ko­wych atrak­cji, prze­jaz­dów pocią­gów spe­cjal­nych oraz warun­ki uczest­nic­twa w Gali Paro­wo­zów 2013 zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w póź­niej­szym terminie.

Wstęp­na lista tego­rocz­nych uczestników:

  1. Loko­mo­ty­wa paro­wa 52 8079 (Niem­cy),
  2. Loko­mo­ty­wa paro­wa 52 8177 (Niem­cy),
  3. Loko­mo­ty­wa spa­li­no­wa 119 158 (Niem­cy),
  4. Loko­mo­ty­wa paro­wa 213.901 (Cze­chy),
  5. Loko­mo­ty­wa paro­wa TKh 5353 (Pol­ska- DB Schenker),
  6. Loko­mo­ty­wa paro­wa Ol49-59 (Pol­ska ‑Paro­wo­zow­nia Wolsztyn),
  7. Loko­mo­ty­wa paro­wa TKt48-18 (Pol­ska- Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku- Jawo­rzy­na Śląska),
  8. Loko­mo­ty­wa paro­wa Ty 42–24 ( Pol­ska- TOZ­KiOS Pyskowce)