Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MIA­STO DZIE­CI — Mia­sto Sztu­ki w Jawo­rzy­nie Śląskiej

Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w dydak­tycz­no-cha­ry­ta­tyw­nym projekcie

MIA­STO DZIE­CI — Mia­sto Sztu­ki w Jawo­rzy­nie Śląskiej

w dniach 29 lip­ca – 2 sierp­nia 2013

Głów­ną ideą pro­jek­tu jest stwo­rze­nie dydak­tycz­no arty­stycz­nych waka­cji dla dzie­ci, któ­re znaj­du­ją się w trud­nej sytu­acji życiowej.

“Mia­sto Dzie­ci-Mia­sto Sztu­ki” to pro­jekt, któ­ry uczy dzie­ci obco­wa­nia z sze­ro­ko poję­tą kul­tu­rą .W budyn­kach Muzeum, a tak­że w zabyt­ko­wych wago­nach oraz w wypo­ży­czo­nych drew­nia­nych dom­kach two­rzy­my insty­tu­cje kul­tu­ral­ne (teatr, kino, szko­ła tań­ca, szko­ła śpie­wu, redak­cja, stu­dio fil­mo­we, gale­ria sztuk pięk­nych, szko­ła wiza­żu, cukier­nia, któ­re sta­no­wią namiast­kę rze­czy­wi­ste­go mia­sta. Pro­jekt prze­zna­czo­ny jest dla 200 dzie­ci w wie­ku od 7 do 14 lat For­ma pro­jek­tu pozwa­la na to, by dzie­ci uczy­ły się poprzez zaba­wę i dzia­ła­nia arty­stycz­ne, roz­wi­ja­jąc swo­je zain­te­re­so­wa­nia. Pro­jekt daje uczest­ni­kom moż­li­wość odkry­wa­nia wła­snych uzdol­nień i predyspozycji.

Celem „Mia­sta Dzie­ci-Mia­sta Sztu­ki” jest wzbu­dze­nie w dzie­ciach zain­te­re­so­wa­nia sztu­ką. Poma­ga­ją nam w tym wolon­ta­riu­sze, stu­den­ci róż­nych uczel­ni arty­stycz­nych oraz pro­fe­sjo­na­li­ści. Poma­ga­ją oni uczyć dzie­ci jak zro­zu­mieć sztu­kę i czer­pać z niej przyjemność.

Isto­tą pro­jek­tu jest to, że naj­uboż­szym dzie­ciom ofe­ru­je­my aktyw­ną i inte­re­su­ją­cą dydak­tycz­ną for­mę spę­dza­nia waka­cji, na któ­re ich rodzi­ców czę­sto nie stać.

Pro­jekt ten stał się impre­zą cyklicz­ną i w 2013 roku będzie orga­ni­zo­wa­ny już po raz szó­sty. Jest on pozy­tyw­nie postrze­ga­ny przez media i wła­dze lokal­ne, cze­go dowo­dem jest otrzy­ma­nie w 2012 roku nagro­dy Świd­nic­ki Gryf.

“Mia­sto Dzie­ci-Mia­sto Sztu­ki” roz­po­czy­na­my codzien­nie od godz. 10.00, a koń­czy­my o 15.00, wstęp dla dzie­ci jest bez­płat­ny. Ser­decz­nie zapraszamy!

wię­cej info:

www.miasto-dzieci.org

Muzeum Prze­my­słu i Kolej­nic­twa na Ślą­sku
Jawo­rzy­na Ślą­ska
Ul. Towa­ro­wa 4, 58–140
Tele­fon: 74 63 74 330
Tel/kom: 692 407 806

www.muzeumtechniki.pl