Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Otwo­rzyć Nowe Dro­gi”: pro­gram inte­gru­ją­co-akty­wi­zu­ją­cy opie­ku­nów doro­słych osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei oraz Fun­da­cja Wspo­ma­ga­nia Roz­wo­ju TU I TERAZ zapra­sza­ją do udzia­łu w pro­jek­cie “Otwo­rzyć nowe dro­gi”, skie­ro­wa­nym do rodzin i opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, mało­pol­skie­go i kujaw­sko-pomor­skie­go. Pro­gram ma na celu pod­nie­sie­nie jako­ści życia opie­ku­nów doro­słych osób nie­peł­no­spraw­nych przy jed­no­cze­snym uspraw­nie­niu i polep­sze­niu spra­wo­wa­nej opie­ki oraz zak­ty­wi­zo­wa­niu osób z niepełnosprawnością.

Zapra­sza­my do udzia­łu w bez­płat­nych 6‑dniowych warsz­ta­tach wyjaz­do­wych (czer­wiec 2013) oraz 8‑dniowych warsz­ta­tach sta­cjo­nar­nych (lipiec 2013), a tak­że do sko­rzy­sta­nia z kon­sul­ta­cji psy­cho­lo­gicz­nych (sier­pień — listo­pad 2013).

Rekru­ta­cja i szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: 800 700 025 (bez­płat­na info­li­nia) oraz na www.kson.pl ( zakład­ka „ Otwo­rzyć nowe drogi…”).

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne uczest­nic­twem w pro­po­no­wa­nych warsz­ta­tach i kon­sul­ta­cjach pro­szo­ne są o zgła­sza­nie się do dnia 30.05.2013 r.