Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z kij­ka­mi po zdro­wie i radość

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku liczy 45 człon­ków i zaj­mu­je się inte­gra­cją i pomo­cą oso­bom nie­do­wi­dzą­cym i nie­wi­do­mym, gru­pu­je tak­że opie­ku­nów i oso­by wspie­ra­ją­ce inwa­li­dów wzro­ku. Poma­ga­my nie tyl­ko w dostę­pie do szkieł oku­la­ro­wych przy współ­pra­cy z Jele­nio­gór­ski­mi Zakła­da­mi Optycz­ny­mi, ale tak­że w spo­tka­niach o tema­ty­ce naj­now­szych inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w dzie­dzi­nie oku­li­sty­ki. Waż­nym ele­men­tem dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia jest popu­la­ry­za­cja aktyw­no­ści rucho­wej. Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku dzia­ła­ją­ce w struk­tu­rach Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Sek­cja Nor­dic Wal­king przy Sto­wa­rzy­sze­niu Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych — CROSS zapra­sza­ją na pierw­szy spa­cer po tra­sie z Jele­niej Góry przez Boro­wy Jar i Per­łę Zacho­du do Wie­ży Ksią­żę­cej w Sie­dlę­ci­nie. Wyciecz­kę popro­wa­dzi magi­ster Janusz Jach­nic­ki prze­wod­nik i instruk­tor nor­dic walking.

 

W cza­sie spa­ce­ru oprócz wia­do­mo­ści kra­jo­znaw­czo — histo­rycz­nych Uczest­ni­cy pozna­ją zasa­dy posłu­gi­wa­nia się kij­ka­mi nor­dic wal­king, któ­re przy odpo­wied­nim zasto­so­wa­niu poma­ga­ją odcią­żać sta­wy i popra­wiać spraw­ność ruchową.

Spo­tka­nie Uczest­ni­ków odbę­dzie się w dniu 18 maja tj. sobo­ta godzi­na 10:00 w świe­tli­cy KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze. W wypra­wie mogą uczest­ni­czyć wszy­scy chęt­ni. Warun­kiem jest posia­da­nie swo­je­go sprzę­tu (kij­ki do nor­dic wal­king, spor­to­we wygod­ne obuwie).

Powrót do Jele­niej Góry z Sie­dlę­ci­na auto­bu­sem na koszt orga­ni­za­to­ra (MZK lub PKS).

 Zapi­sy w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku — KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A lub tele­fo­nicz­nie na numer bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025.

Pierw­szeń­stwo mają człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku. Orga­ni­za­to­rzy pokry­wa­ją kosz­ty ubez­pie­cze­nia wyciecz­ki i trans­por­tu. Na przy­szłość zapla­no­wa­ne są kolej­ne spacery.