Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dia­be­ty­cy szu­ka­ją tań­szych leków

O dro­gich lekach wszy­scy wie­dzą. W przy­pad­ku cukrzy­ków te naj­now­sze i naj­bar­dziej sku­tecz­ne leki zali­cza­ne do gru­py tzw. inkre­ty­no­wych, nawet odtwa­rza­ją­ce funk­cję trzust­ki, nie­ste­ty nie są refun­do­wa­ne przez NFZ. Takie leki jak: Vic­to­za, Ongly­za czy nie­któ­re rodza­je insu­lin sto­so­wa­ne nawet kil­ka razy dzien­nie przez cukrzy­ków kosz­tu­ją oko­ło 700 zł mie­sięcz­nie. Wytraw­ny tro­pi­ciel tań­szych leków radzi, aby w medy­ka­men­ty zaopa­try­wać się w dużych sie­ciach aptecz­nych, gdzie róż­ni­ce cen się­ga­ją nawet 200 zł! War­to dodać, że Pol­ska jest chy­ba ostat­nim kra­jem Euro­py, gdzie leki inkre­ty­no­we nie są refun­do­wa­ne, mimo licz­nych wystą­pień śro­do­wisk dia­be­ty­ków. U naszych połu­dnio­wych sąsia­dów np. dofi­nan­so­wa­nie wyno­si od 60% do 90%. Mini­ster­stwo Zdro­wia „ure­gu­lo­wa­ło” też odpłat­ność za paski testo­we do mie­rze­nia stę­że­nia glu­ko­zy we krwi, usta­la­jąc 30% odpłat­ność dla tych cukrzy­ków, któ­rzy mają cukrzy­ce typu 2, czy­li naby­tą. Peł­ną refun­da­cję zasto­so­wa­no jedy­nie w przy­pad­ku dia­be­ty­ków z cukrzy­cą typu 1.

A prze­cież to ilość nie­zbęd­nych dzien­nych pomia­rów glu­ko­zy wyzna­cza obcią­że­nie dla kie­sze­ni pacjen­ta i tu rodzaj cho­ro­by nie ma żad­ne­go zna­cze­nia. „Pomie­sza­ne z poplą­ta­nym”- mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski szef Jele­nio­gór­skich Dia­be­ty­ków. Bio­rąc spra­wy w swo­je ręce uru­cho­mi­li­śmy przy naszym Jele­nio­gór­skim Kole Dia­be­ty­ków klub far­ma­ceu­tycz­ny. Będzie­my szu­ka­li w sie­ci aptek naj­tań­szych leków i prze­ka­zy­wa­li tę infor­ma­cję wszyst­kim pacjen­tom. Już teraz pro­si­my, aby wszy­scy użyt­kow­ni­cy insu­lin i leków inkre­ty­no­wych, a szcze­gól­nie leku Vic­to­za kon­tak­to­wa­li się z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków — Koło w Jele­niej Górze, poda­jąc imię i nazwi­sko, tele­fon kon­tak­to­wy oraz nazwę sto­so­wa­ne­go leku.

Infor­ma­cję Pro­szę prze­ka­zy­wać od ponie­dział­ku do piąt­ku do sie­dzi­by PSD w Jele­niej Górze ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, tele­fon (bez­płat­na info­li­nia) 800 700 025 lub 75 75 242 54. Zapra­sza­my też na dyżu­ry dia­be­ty­ków w każ­dą śro­dę od 15:00 do 16:30.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds