Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik OsÓb Nie­peł­no­spraw­nych orga­ni­zu­je szko­le­nie komputerowe

Zapra­sza­my do udzia­łu w szko­le­niu kom­pu­te­ro­wym orga­ni­zo­wa­nych przez naszą organizację.

W chwi­li obec­nej roz­po­czy­na­my zapi­sy na szko­le­nie pod­sta­wo­we. Pro­gram szko­le­nia obej­mu­je obsłu­gę kom­pu­te­ra od samych pod­staw. Szko­le­nie orga­ni­zo­wa­ne jest dla osób, któ­re chcą roz­po­cząć edu­ka­cję zwią­za­ną z obsłu­gą kom­pu­te­ra. Naj­waż­niej­sze atu­ty szko­leń w naszej orga­ni­za­cji to:

 • wła­sna sala kom­pu­te­ro­wa — 10 stanowisk
 • nowy sprzęt kom­pu­te­ro­wy — laptopy,
 • szko­le­nia w małych gru­pach — sta­no­wi­sko dla każ­dej osoby,
 • zaję­cia w godzi­nach dosto­so­wa­nych do potrzeb Uczestników,
 • 15 spo­tkań po 4 godzi­ny lek­cyj­ne każ­de (60 godzi­ny lekcyjnych),
 • nasi wykła­dow­cy mają wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje i duże doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu szkoleń,
 • mate­ria­ły szkoleniowe.

Koszt szko­le­nia pod­sta­wo­we­go to 340,00 zł. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne pła­cą 25% mniej tyl­ko 255,00 zł.

Pro­gram:

Wpro­wa­dze­nie:

 • jak włą­czyć komputer
 • ćwi­cze­nia na pulpicie
 • róż­ni­ce mię­dzy kom­pu­te­rem sta­cjo­nar­nym a laptopem
 • pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia na klawiaturze
 • pod­sta­wo­we ćwi­cze­nia z mysz­ką — kie­dy kli­kać lewym przy­ci­skiem, kie­dy pra­wym a kie­dy kli­kać dwa razy

Kata­lo­gi a pliki:

 • two­rze­nie kata­lo­gów na pulpicie
 • two­rze­nie pli­ków tekstowych
 • wpro­wa­dza­nie tek­stu — jak pisać pol­skie zna­ki, w szcze­gól­no­ści lite­rę “ź”
 • uży­wa­nie ente­ra i spacji
 • zapi­sy­wa­nie pli­ków na pulpicie
 • kaso­wa­nie plików
 • ope­ra­cje kopiuj, wklej, wytnij na pli­kach i folderach

Inter­net — podstawy:

 • prze­glą­dar­ka a wyszukiwarka
 • ćwi­cze­nie wyszu­ki­wa­nia w Google
 • uży­wa­nie kart przeglądarki

Kon­to e‑mail:

 • zakła­da­nie kon­ta e‑mail
 • wysy­ła­nie i odbiór e‑maili
 • wysy­ła­nie i odbiór e‑maili z załącznikiem

Micro­soft Word 2010:

 • pro­wa­dze­nie do pro­gra­mu, skład­ni­ki pro­gra­mu, możliwości,
 • inter­fejs pro­gra­mu Word
 • wpro­wa­dza­nie tek­stu, sym­bo­li, zna­ków specjalnych
 • wsta­wia­nie i pra­ca z grafiką
 • tabe­le i listy
 • for­ma­to­wa­nie tek­stu, aka­pi­tu, stron,
 • mody­fi­ko­wa­nie ukła­du doku­men­tu oraz usta­wień strony
 • dru­ko­wa­nie

Infor­ma­cje i zapi­sy w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych:

 • oso­bi­ście: Osie­dle Robot­ni­cze 47a
 • tele­fo­nicz­nie: 800 700 025