Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Likwi­da­cja barier funkcjonalnych

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne pn. “Likwi­da­cja barier funkcjonalnych”

  • DATA: 31 sty­czeń 2013 r. (czwar­tek)
  • GODZI­NA: 12:00
  • MIEJ­SCE: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Osie­dle Robot­ni­cze 47a pokój nr. 8

PRO­GRAM SPOTKANIA:

  • 1. Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Niepełnosprawnych
  • 2. Barie­ry techniczne
  • 3. Barie­ry w komu­ni­ko­wa­niu się
  • 4. Barie­ry architektoniczne
  • 5. Kto może ubie­gać się o dofinansowanie
  • 7. Tur­nus rehabilitacyjny

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds