Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Towa­rzy­stwo Tłu­ma­czy i Wykła­dow­ców Języ­ka migo­we­go GEST zapra­sza na kur­sy języ­ka migowego

 • JELE­NIA GÓRA – spo­tka­nie organizacyjne
 • DATA : 16.10.2012 r. (wto­rek)
 • GODZI­NA: 16:00
 • MIEJ­SCE: Jele­nia Góra, ul. Ban­ko­wa 27, Książ­ni­ca Kar­ko­no­ska, s. 309
 • KOOR­DY­NA­TOR: Agniesz­ka Golec, tel. 531 625 599, e‑mail: biuro.gest@o2.pl

   

 • WRO­CŁAW – spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne wraz z prelekcją
 • DATA : 06.11.2012 r. (wto­rek)
 • GODZI­NA: od 18:15 do 19:45
 • MIEJ­SCE: Wro­cław, ul. Legnic­ka 65, Cen­trum Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych III Sek­tor, Sala Konferencyjna
 • KOOR­DY­NA­TOR: Mari­ta Woź­ny, tel. 690 020 626, e‑mail: marita.wozny@gmail.com

   

 • POZNAŃ I OKO­LI­CE – spo­tka­nie organizacyjne
 • DATA : 22.10.2012 r. (ponie­dzia­łek)
 • GODZI­NA: od 17:00 do 20:00
 • MIEJ­SCE: Poznań, ul. Św. Mar­ci­na 80/82, Cen­trum Kul­tu­ry Zamek, II p., s. 213
 • KOOR­DY­NA­TOR: Kata­rzy­na Wró­bel, tel. 519 592 185, e‑mail: wrobelkatarzyna25@wp.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds