Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nasi przed­sta­wi­cie­le w kon­sul­ta­cjach z Mini­strem Edu­ka­cji Narodowej

Mini­ster edu­ka­cji Kry­sty­na Szu­mi­las chcąc stwo­rzyć sta­łe miej­sce dia­lo­gu i współ­pra­cy MEN z rodzi­ca­mi powo­ła­ła do życia „Forum Rodzi­ców” przy Mini­strze Edu­ka­cji Naro­do­wej. Forum ma być sta­łym miej­scem dia­lo­gu i współ­pra­cy przed­sta­wi­cie­li rodzi­ców z resor­tem, a pra­ca Forum będzie zale­ża­ła od potrzeb rodzi­ców i tema­tów, o któ­rych rodzi­ce zechcą dyskutować.

Uro­czy­ste­go otwar­cia prac „ Forum Rodzi­ców” doko­na­ła Mini­ster Kry­sty­na Szu­mi­las sło­wa­mi: „Rodzi­ce są bar­dzo waż­nym part­ne­rem szko­ły, są bar­dzo zain­te­re­so­wa­ni losem swo­ich dzie­ci. Głos rodzi­ców jest bar­dzo waż­ny w dys­ku­sji na temat edu­ka­cji (…) na temat tego jak pod­no­sić jakość kształ­ce­nia, jak uczyć dzie­ci, by odnio­sły suk­ces w życiu”.

Zgod­nie z zało­że­nia­mi pro­jek­tu współ­pra­cy sta­łym uczest­ni­kiem dys­ku­sji mogła zostać orga­ni­za­cja „non pro­fit”, któ­ra reali­zu­je pro­jek­ty na pozio­mie co naj­mniej regio­nal­nym oraz legi­ty­mu­je się 2‑letnim doświad­cze­niem w orga­ni­zo­wa­niu współ­pra­cy rodzi­ców ze szko­łą. Do udzia­łu w pra­cach Forum zgło­si­ły się 33 orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we (Spo­tka­nie inau­gu­ra­cyj­ne odby­ło się na temat „ Rodzi­ce jako part­ne­rzy szko­ły” w dniu 04.04.2012 roku).

W zgło­sze­niu akce­syj­nym do Forum orga­ni­za­cje popro­szo­ne zosta­ły o poda­nie naj­waż­niej­szych dla nich zagad­nień jakie według nich powin­ny być oma­wia­ne. Zgło­szo­ne pro­ble­my zosta­ły zgru­po­wa­ne w 17 blo­ków tema­tycz­nych obej­mu­ją­cych sze­ro­kie spek­trum zagad­nień doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia oświa­ty. Uczest­ni­cy sygna­li­zo­wa­li koniecz­ność wpro­wa­dze­nia zmian w pra­wie oświa­to­wym w kie­run­ku upodmio­to­wie­nia rad rodzi­ców w szko­le, popra­wy warun­ków funk­cjo­no­wa­nia dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i dzie­ci zdol­nych, pod­no­sze­nia efek­tyw­no­ści kształ­ce­nia, wpro­wa­dza­nia nowych metod i tech­no­lo­gii w pro­ces kształ­ce­nia, rów­ne­go trak­to­wa­nia publicz­nych i nie­pu­blicz­nych pla­có­wek oświa­to­wych, pro­wa­dze­nia szer­szych kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych przy refor­mo­wa­niu szkol­nic­twa ogól­ne­go i zawo­do­we­go jak rów­nież wska­za­no na potrze­bę budo­wa­nia wspól­no­ty lokal­nej wła­śnie wokół spraw szko­ły i pro­mo­cji postaw oby­wa­tel­skich oraz powstrzy­ma­nia likwi­da­cji szkół.

Przed­sta­wi­ciel KSON sta­rał się sku­pić uwa­gę uczest­ni­ków Forum na sze­ro­ko rozu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ce reha­bi­li­ta­cji i inte­gra­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych oraz na dzia­ła­niach na rzecz dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej, zwięk­sza­ją­cych jej per­spek­ty­wy w zakre­sie oświa­ty, wycho­wa­nia, kul­tu­ry, nauki i tech­ni­ki, upo­wszech­nia­nia kul­tu­ry fizycz­nej i spor­tu. W trak­cie roz­mów repre­zen­tant MEN przed­sta­wił kon­cep­cję wstęp­ną pro­jek­tu two­rzo­ne­go w ramach PO Kapi­tał Ludz­ki – prio­ry­tet III – wspar­cie uczniów i nauczy­cie­li, pod tytu­łem „Rodzi­ce kapi­ta­łem spo­łecz­nym nowo­cze­snej edukacji”.

Naj­ogól­niej­szym celem pro­jek­tu jest zbu­do­wa­nie mode­lu inte­gra­cji śro­do­wisk szkol­nych (uczniów, nauczy­cie­li i rodzi­ców) na potrze­by two­rze­nia warun­ków do part­ner­skiej współ­pra­cy i anga­żo­wa­nia w pro­ces edu­ka­cji dzie­ci oraz opty­ma­li­za­cji roz­wią­zań praw­nych, któ­re akty­wi­zu­ją, anga­żu­ją i wspie­ra­ją rodzi­ców w dzia­ła­niach na rzecz edu­ka­cji dzie­ci i mło­dzie­ży, a tak­że zwięk­sze­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i wycho­waw­czych rodzi­ców poprzez opra­co­wa­nie stan­dar­dów form szko­le­nio­wych dla rodzi­ców i stwo­rze­nie mecha­nizm włą­cza­nia rodzi­ców do dys­ku­sji nad two­rzo­nym pra­wem oświa­to­wym. Forum trwa­ło oko­ło dwóch i pół godzi­ny i zakoń­czy­ło się usta­le­niem tema­ty­ki następ­ne­go spotkania.

 

Rela­cjo­nu­je uczest­nik Forum Rodzi­ców Ewa Kaźmierczak-Wojtasiewicz